MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 673, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 673, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 673, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 673, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 673, nr. 5 (nota van verbetering)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 673, nr. 6 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 673, nr. 7 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 673, nr. 30 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2007-2008, 30 673, nr. 8 (verslag)
- Kamerstukken II 2007-2008, 30 673, nr. 9 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2007-2008, 30 673, nr. 10 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2007-2008, 30 673, nr. 11 (tweede nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2007-2008, 30 673, nr. 12 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2007-2008, 30 673, nr. 13 (amendement-Lempens)
- Kamerstukken II 2007-2008, 30 673, nr. 14 (amendement-Lempens)
- Kamerstukken II 2007-2008, 30 673, nr. 15 (amendement-Lempens)
- Kamerstukken II 2007-2008, 30 673, nr. 16 (amendement-Lempens)
- Kamerstukken II 2007-2008, 30 673, nr. 17 (amendement-Lempens)
- Kamerstukken II 2007-2008, 30 673, nr. 18 (amendement-Lempens)
- Kamerstukken II 2007-2008, 30 673, nr. 19 (amendement-Ortega-Martijn)
- Kamerstukken II 2007-2008, 30 673, nr. 20 (amendement-Ortega-Martijn)
- Kamerstukken II 2007-2008, 30 673, nr. 21 (amendement-Lempens)
- Kamerstukken II 2007-2008, 30 673, nr. 22 (motie-Lempens)
- Kamerstukken II 2007-2008, 30 673, nr. 23 (motie-Lempens)
- Kamerstukken II 2007-2008, 30 673, nr. 24 (motie-Van Gent)
- Kamerstukken II 2007-2008, 30 673, nr. 25 (motie-Van Gent)
- Kamerstukken II 2007-2008, 30 673, nr. 26 (motie-Spies en Ortega-Martijn)
- Kamerstukken II 2007-2008, 30 673, nr. 27 (motie-Ortega-Martijn c.s.)
- Kamerstukken II 2007-2008, 30 673, nr. 28 (gewijzigd amendement-Lempens)
- Kamerstukken II 2007-2008, 30 673, nr. 29 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2007-2008, 30 673, nr. 30 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2007-2008, 30 673, nr. 32 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Handelingen II 2007-2008, blz. 1073-1088
- Handelingen II 2007-2008, blz. 1089-1098
- Handelingen II 2007-2008, blz. 1197-1214
- Handelingen II 2007-2008, blz. 1310-1311
- Kamerstukken I 2007-2008, 30 673, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2007-2008, 30 673, B (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken I 2007-2008, 30 673, C (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2007-2008, 30 673, D (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2007-2008, 30 673, E (eindverslag)
- Handelingen I 2007-2008, blz. 529-538
- Handelingen I 2007-2008, blz. 612-623
- Handelingen I 2007-2008, blz. 653

 

 

 

WET van 20 december 2007, Stb. 2007, 564, tot wijziging van de Wet sociale werkvoorziening in verband met een betere realisering van de met die wet beoogde doelen. Inwerkingtreding: 1 januari 2008 (Stb. 2007, 565).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet sociale werkvoorziening te herzien teneinde deze als voorziening ook op termijn te kunnen handhaven en de daarbij behorende doelen beter te realiseren;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging Wet sociale werkvoorziening  [MvT]
De Wet sociale werkvoorziening wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT + bis + bis]
Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid komt te luiden: [MvT]
-1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
- arbeidshandicap: het vanwege lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen verminderd vermogen om arbeid te verrichten;
- arbeidshandicapcategorie: een groep van tot de doelgroep behorende personen die in dezelfde orde arbeidsgehandicapt is;
- Centrale organisatie werk en inkomen: de Centrale organisatie werk en inkomen, genoemd in hoofdstuk 4 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
- college: college van burgemeester en wethouders;
- dienstbetrekking: een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 610, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;
- doelgroep: personen die nog niet de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt en die door lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn;
- geïndiceerd: blijkens een indicatiebeschikking of herindicatiebeschikking als bedoeld in artikel 11 tot de doelgroep behoren;
- gerealiseerd arbeidsjaar: het equivalent van een dienstbetrekking op basis van een volledige werkweek die het gehele kalenderjaar is vervuld door een geïndiceerde ingezetene of een daarmee gelijkgestelde, gebaseerd op het gemiddelde van de twaalf eindemaandsstanden;
- Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
- Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
- werknemer: degene die een dienstbetrekking heeft als bedoeld in het derde lid.
2. Het tweede lid komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.