blz. 1  

Kamerstukken II 2005-2006, 30 673

Wijziging van de Wet sociale werkvoorziening in verband met een betere realisering van de met die wet beoogde doelen

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 Noodzaak tot modernisering
2.1 Context van wet- en regelgeving
2.2 Het beter realiseren van het met de wet beoogde doel
3 Nieuwe situatie
3.1 Context van wet- en regelgeving
3.2 Het versterken van de gemeentelijke verantwoordelijkheid
3.3 Het creëren van meer rechten voor de Wsw-geïndiceerde
3.4 Het betrekken van reguliere werkgevers
3.5 Stroomlijning
4 Reactie van de uitvoerende partijen
xArtikelsgewijs
xxx| Artikelen I t/m VIII
 

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding


     Dit wetsvoorstel vormt het sluitstuk van de modernisering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). De doelgroep en het doel van de Wsw worden met dit wetsvoorstel niet veranderd. De Wsw blijft een vrijwillige voorziening voor een aparte groep van arbeidsgehandicapten die vanwege de ernst van hun lichamelijke, verstandelijke en/of psychische handicap aangewezen zijn op aangepaste arbeid in het kader van de Wsw, omdat zij duurzaam geen reguliere arbeid kunnen verrichten, ook niet met inzet van re-integratievoorzieningen. Doel van de Wsw is om aan zoveel mogelijk arbeidsgehandicapten die zijn geïndiceerd voor de Wsw aangepaste arbeid te bieden welke aansluit bij de capaciteiten en mogelijkheden van de Wsw-geïndiceerde.

     De aanleiding voor de modernisering van de Wsw is in de kabinetsreactie op het RWI-advies [RWI: Raad voor werk en inkomen, red.] over de Wsw van september 2003 ¹ geschetst en vervolgens in de hoofdlijnennotitie "Vervolg modernisering Wsw" van september 2004 ² verder uitgewerkt. Deze brieven zijn uitgemond in een eerste wetsvoorstel, waarmee de Wsw-indicatiestelling werd overgedragen van gemeenten naar de Centrale organisatie werk en inkomen (CWI) ³ [zie Wet van 30 juni 2004, Stb. 2004, 325, red.]. In de brief van september 2004 en in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel werd aangegeven dat de regering de modernisering van de Wsw vorm zou geven in twee fasen. Doel van de overdracht van de Wsw-indicatiestelling in de eerste fase was om te komen tot een meer onafhankelijke en uniforme uitvoering van de indicatiestelling, om aldus te kunnen waarborgen dat de toelating tot de Wsw voorbehouden blijft aan personen die als het gaat om arbeidsinschakeling vanwege hun handicap exclusief op de Wsw zijn aangewezen. De overdracht van de Wsw-indicatiestelling is per 1 januari 2005 gerealiseerd.

1. Kamerstukken II 2003-2004, 26 448, nr. 87.
2. Kamerstukken II 2004-2005, 29 817, nr. 1.
3. Kamerstukken II 2003-2004, 29 225.

     Met dit wetsvoorstel zijn de voorstellen die zijn gedaan in de tweede fase van de modernisering van de Wsw geformaliseerd. Het gaat erom binnen het kader van de Wsw het aangepast werken in een zo regulier mogelijke omgeving daar waar de capaciteiten en mogelijkheden van de Wsw-geïndiceerde  blz. 2  dit toelaten te bevorderen. In de brief aan de Tweede Kamer van juni 2005 ¹ zijn deze voorstellen en het daaraan ten grondslag liggende doel beschreven. De voorstellen zijn een concretisering van de hoofdlijnennotitie uit september 2004 en zijn tot stand gekomen op basis van een uitgebreide

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.