blz. 1  

Kamerstukken II 2006-2007, 31 106

Wijziging van arbeidsongeschiktheidswetten en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met de verhoging van de uitkering voor volledig arbeidsongeschikten naar 75% en in verband met de uitsluiting van de wachttijd in verband met wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten (Wet verhoging uitkeringshoogte arbeidsongeschiktheidswetten)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 Verhoging van de uitkeringen van volledig arbeidsongeschikten naar 75%
3 De procedure van de ambtshalve herbeoordeling
4 Geen wachttijd bij toename van de arbeidsongeschiktheid
5 Financiële en economische gevolgen
5.1 Verhoging uitkeringen naar 75%
5.2 Verlaging leeftijdsgrens
6 Ontvangen commentaren
xArtikelsgewijs
xxx| Artikelen I t/m VI
 

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding


     In het Coalitieakkoord is afgesproken om de uitkeringen van volledig arbeidsongeschikten in de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) te verhogen van 70% naar 75%. Deze verhoging van het uitkeringspercentage betekent dat bij volledige arbeidsongeschiktheid de WAO-uitkering stijgt naar 75% van het (vervolg)dagloon en de WAZ- of Wajong-uitkering naar 75% van de grondslag. Werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de WAO hebben de verhoging van de WAO-uitkeringen niet kunnen voorzien. Deze verhoging zal daarom door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) aan hen worden vergoed. In hoofdstuk 2 wordt nader ingegaan op de achtergrond en gevolgen van de verhoging van het uitkeringspercentage.

     Daarnaast is in het Coalitieakkoord afgesproken om de leeftijdsgrens van degenen die - in het kader van de eenmalige herbeoordelingsoperatie - worden herbeoordeeld met het op 18 augustus 2004 aangepaste Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten (Stb. 2004, 34 [lees: Stb. 2004, 434, red.]) (hierna: Schattingsbesluit), te verlagen van 50 naar 45 jaar. Daartoe zal het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten in die zin worden gewijzigd dat het "oude" Schattingsbesluit (zoals dat luidde vóór 18 augustus 2004) per 22 februari 2007 weer van toepassing is op de uitkering van degenen die vóór of op 1 juli 1959 zijn geboren. Als gevolg van die wijziging dienen arbeidsongeschikten die zijn geboren tussen 1 juli 1954 en 1 juli 1959 te worden herbeoordeeld op basis van het "oude" Schattingsbesluit. Van deze groep is reeds een deel vóór 22 februari 2007 herbeoordeeld op basis van het aangepaste Schattingsbesluit. In het onderhavige wetsvoorstel wordt geregeld dat het UWV hen - met uitzondering van de volledig arbeidsongeschikten - ambtshalve zal herbeoordelen op basis van het "oude" Schattingsbesluit. Deze ambtshalve herbeoordeling wordt uitgevoerd met de meest recente  blz. 2  (medische) gegevens uit het dossier van de betrokkene waarover het UWV beschikt, tenzij de betrokkene om een nieuwe medische keuring verzoekt, en heeft terugwerkende kracht tot en met 22 februari 2007. In hoofdstuk 3 zal meer uitgebreid worden

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.