Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2005-2006, 2006-2007, 30 644.
Handelingen II 2006-2007, blz. 4855-4891, 4919-4913.
Kamerstukken I 2006-2007, 2007-2008, 30 644 (A, B, C, D, E, F, G, H, I).
Handelingen I 2007-2008, blz. 579-587, 653-664.

 

 

WET van 20 december 2007, Stb. 2007, 578, houdende wijziging van de Wet op de jeugdzorg met betrekking tot jeugdzorg waarop aanspraak bestaat ingevolge de wet in gesloten setting (gesloten jeugdzorg). Inwerkingtreding: 1 januari 2007 (Stb. 2007, 579).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet op de jeugdzorg te wijzigen teneinde jeugdzorg waarop aanspraak bestaat ingevolge die wet in gesloten kader mogelijk te maken;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

Art. VI
In de bijlage bij de Algemene wet bestuursrecht wordt in onderdeel H, onder 3, na "Wetboek van Strafrecht" ingevoegd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.