Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2006-2007, 2007-2008, 31 134.
Handelingen II 2007-2008, blz. 2822-2826, 2925-2936.
Kamerstukken I 2007-2008, 31 134 (A, B).
Handelingen I 2007-2008, blz. 747-747.

 

 

WET van 31 januari 2008, Stb. 2008, 51, tot wijziging van de Wet kinderopvang en enige andere wetten in verband met het herstel van enkele onvolkomenheden in de Wet kinderopvang en het opnemen van een klachtenregeling voor oudercommissies in die wet alsmede in verband met de overgang van het beleidsterrein kinderopvang naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Inwerkingtreding: 27 februari 2008 (Stb. 2008, 52).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de Wet kinderopvang en in verband daarmee enige andere wetten te wijzigen in verband met het herstel van enkele onvolkomenheden in de Wet kinderopvang en het opnemen van een klachtenregeling voor oudercommissies in die wet alsmede in verband met de overgang van het beleidsterrein kinderopvang naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. X.
In artikel 37, onderdeel b, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen wordt de puntkomma aan het slot van subonderdeel 3ยบ vervangen door

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.