Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2006-2007, 30 959.
Handelingen II 2006-2007, blz. 4345-4355, 4665-4666.
Kamerstukken I 2006-2007, 2007-2008, 30 959 (A, B, C).
Handelingen I 2007-2008, blz. 744-747, 781-784.

 

 

WET van 31 januari 2008, Stb. 2008, 63, houdende rijksbrede aanpassing van regels omtrent de reductie en vereenvoudiging van vergunningen teneinde de regeldruk te verminderen (Verzamelwet vereenvoudiging vergunningen). Inwerkingtreding: 3 maart 2008 (Stb. 2008, 66).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de regeldruk te verminderen door onder meer het aantal bestaande vergunningen af te schaffen dan wel te vereenvoudigen alsmede een aantal uitgewerkte wetten in te trekken met het oog op verlaging van het aantal regels dat als onnodige last voor de burger geldt;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  4

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 

Art. VI.
Artikel 38 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.