blz. 1  

Kamerstukken II 2006-2007, 31 138

Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met het openstellen van de mogelijkheid van het verlenen van bijzondere bijstand aan bepaalde groepen personen die gedwongen zijn opgenomen of worden verpleegd en met uitbreiding van de doelgroep van de langdurigheidstoeslag met gedeeltelijk arbeidsgeschikten

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Bijzondere bijstand bij opname met toepassing van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen of bij een verpleging in een forensisch psychiatrisch centrum
1.1 Inleiding
1.2 Doelgroepen
1.3 Openstelling bijzondere bijstand
2 Langdurigheidstoeslag voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten
3 Financiering
4 Adviezen
xArtikelsgewijs
xxx| Artikelen I en II
 

 

 

Algemeen

 

1. Bijzondere bijstand bij opname met toepassing van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen of bij een verpleging in een forensisch psychiatrisch centrum

 

1.1. Inleiding


     Degene aan wie rechtens zijn vrijheid is ontnomen, heeft op grond van artikel 13, eerste lid, onderdeel a, van de Wet werk en bijstand (Wwb) of op grond van artikel 19, eerste lid, onderdeel g, van de Werkloosheidswet (WW) geen recht op een bijstands- of WW-uitkering. Het begrip "rechtens zijn vrijheid ontnomen" omvat zowel gevangenisstraf als andere vormen van vrijheidsontneming zoals dwangopname in een psychiatrisch ziekenhuis op grond van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) of op grond van artikel 37, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht (Sr).¹ Kosten in levensonderhoud voor personen in hechtenis of die een gevangenisstraf uitzitten, komen ten laste van de Staat. Daarom is bepaald dat een persoon van wie "rechtens zijn vrijheid is ontnomen" niet voor een socialezekerheidsuitkering in aanmerking komt. Echter, de kosten voor het levensonderhoud van personen die vanwege een geestesstoornis gedwongen zijn opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis komen thans niet ten koste van de Staat. Dit is bevestigd in de (niet-gepubliceerde) uitspraak d.d. 22 maart 2006 (05/5826 WWB) van de Rechtbank Amsterdam. In deze uitspraak oordeelde de Rechtbank Amsterdam dat dwangopname in een psychiatrisch ziekenhuis op grond van de Bopz of op grond van artikel 37, eerste lid, Sr onder het begrip "rechtens zijn vrijheid ontnomen" als bedoeld in artikel 13, eerste lid, onderdeel a, Wwb valt, op grond waarvan bijstandverlening aan deze personen niet mogelijk is. De Rechtbank concludeert echter ook dat ten aanzien van deze categorieën van personen sprake is van een omissie in de wetgeving en dat sprake is van omstandigheden die niet door de wetgever zijn verdisconteerd. Anders dan bij hechtenis en gevangenisstraf, waar de kosten van het bestaan op grond van artikel 35 Sr ten laste  blz. 2  komen van de Staat, komen deze kosten voor genoemde categorieën noch op grond van het Wetboek van Strafrecht noch op grond van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.