Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2006-2007, 30 815.
Handelingen II 2006-2007, blz. 2415-2415.
Kamerstukken I 2006-2007, 2007-2008, 30 815 (A, B. C, D, E, F).
Handelingen I 2007-2008, blz. 971-971.

 

 

WET van 20 maart 2008, Stb. 2008, 100, tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Advocatenwet en andere wetten in verband met het afschaffen van het procuraat in burgerlijke zaken en de invoering van elektronisch berichtenverkeer (Wet afschaffing procuraat en invoering elektronisch berichtenverkeer). Inwerkingtreding: 1 september 2008 (Stb. 2008, 274).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is het procuraat in burgerlijke zaken af te schaffen alsmede elektronisch berichtenverkeer in te voeren en in verband hiermede wijzigingen aan te brengen in de Advocatenwet, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en andere wetten;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

Art. III.
De Algemene wet bestuursrecht wordt als volgt gewijzigd:
A.
In artikel 2:2, derde lid, vervalt

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.