blz. 1  

Kamerstukken II 2006-2007, 31 127

Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met aanpassing van de groep met recht op bijstand bij langer verblijf buiten Nederland

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Aanleiding
2 Doel en strekking
2.1 Invoering categoriale uitzonderingspositie voor alle bijstandsgerechtigden die ontheven zijn van de plicht tot arbeidsinschakeling
2.2 Afwijking op grond van zeer dringende redenen
3 Financiƫle gevolgen
4 Adviezen
xArtikelsgewijs
xxx| Artikel I
 

 

 

Algemeen

 

1. Aanleiding


     Het in artikel 11, eerste lid, van de Wet werk en bijstand (Wwb) vastgelegde territorialiteitsbeginsel is nader uitgewerkt in artikel 13 van die wet. Op grond van artikel 13, eerste lid, onderdeel d, heeft degene die per kalenderjaar langer dan vier weken verblijf houdt buiten Nederland dan wel een aaneengesloten periode van langer dan vier weken verblijf houdt buiten Nederland geen recht op bijstand. In afwijking van deze bepaling geldt op grond van artikel 13, vierde lid, een periode van dertien weken voor personen van 57,5 jaar of ouder doch jonger dan 65 jaar aan wie op grond van artikel 9, tweede lid, ontheffing is verleend van de verplichtingen, bedoeld in artikel 9, eerste lid, en voor personen van 65 jaar of ouder.

     De uitzondering voor personen van 57,5 jaar of ouder doch jonger dan 65 jaar die ontheven zijn van de plicht tot arbeidsinschakeling is ingevoegd bij een, met algemene stemmen aanvaard, amendement (Kamerstukken II 2003-2004, 29 499, nr. 8). De toenmalige Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit amendement destijds ontraden vanwege de kwetsbaarheid die met het amendement is ingebouwd in het licht van de jurisprudentie inzake eenzelfde bepaling

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.