Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2005-2006, 2006-2007, 30 380.
Handelingen II 2006-2007, blz. 13-27, 401-407, 610-611
Kamerstukken I 2006-2007, 2007-2008, 30 380 (A, B, C, D, E, F, G).
Handelingen I 2007-2008, blz. 1056-1082.

 

 

WET van 10 april 2008, Stb. 2008, 164, houdende regels inzake het gebruik van het burgerservicenummer in de zorg (Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg). Inwerkingtreding: 1 juni 2008 (Stb. 2008, 186).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in de zorgsector het burgerservicenummer te gebruiken teneinde te waarborgen dat verwerkte persoonsgegevens op de betrokken cliĆ«nt betrekking hebben;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK 4

Slotbepalingen

 

Art. 18.
De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten wordt als volgt gewijzigd:
A.
Aan artikel 1 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel k door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:
l. burgerservicenummer: het burgerservicenummer, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer.
B.
In artikel 9bis, eerste lid, wordt "sociaal-fiscaal nummer" vervangen door: burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, zijn sociaal-fiscaal nummer.
C.
Artikel 9b wordt als volgt gewijzigd:
1. Aan het eerste lid wordt een zin toegevoegd, luidende: De verzekerde vermeldt bij de aanvraag zijn burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, zijn sociaal-fiscaal nummer.
2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
-6. Op het indicatieorgaan, bedoeld in het eerste lid, en de stichting, bedoeld in het vierde lid, is, met uitzondering van de bewaartermijn als omschreven in artikel 52, eerste lid, het bepaalde bij of krachtens de artikelen 9bis, tweede tot en met vijfde lid, en 52 van overeenkomstige toepassing met betrekking tot het nemen van onderscheidenlijk het besluit, bedoeld in het eerste lid, en het besluit, bedoeld in het vierde lid.
D.
Artikel 52 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt "sociaal-fiscaal nummer" vervangen door: burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaal nummer.
2. Onder vernummering van het vijfde tot het zesde lid worden het tweede tot en met het vierde lid vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.