Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2006-2007, 2007-2008, 30 938.
Handelingen II 2007-2008, blz. 303-319, 641-641.
Kamerstukken I 2007-2008, 30 938 (A, B, C, D, E, F, G, H, I).
Handelingen I 2007-2008, blz. 1210-1248, 1252-1253.

 

 

WET van 22 mei 2008, Stb. 2008, 180, tot aanpassing van een aantal wetten met het oog op de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening alsmede regeling van overgangsrecht (Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening). Inwerkingtreding: 1 juli 2008 (Stb. 2008, 227).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het ter bevordering van een goede inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening wenselijk is een aantal wetten aan te passen, de Wet ruimtelijke ordening op onderdelen aan te vullen, waaronder het hoofdstuk over intergemeentelijke samenwerking in stedelijke gebieden, de vestigingsgrondslagen van het voorkeursrecht in de Wet voorkeursrecht gemeenten te vereenvoudigen, alsmede te voorzien in overgangsregels;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  IV

Justitie

 

Art. 4.1.
Onderdeel C, onder 1 en 2, van de bijlage bij de Algemene wet bestuursrecht komt als volgt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.