blz. 1  

Kamerstukken II 2007-2008, 31 336

Wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met een uitkering aan zelfstandigen bij zwangerschap en bevalling en een verruiming van de periode voor deelname aan een vrijwillige verzekering in enkele socialezekerheidswetten (Wet zwangerschaps-  en bevallingsuitkering zelfstandigen)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 Achtergrond van het wetsvoorstel
3 Inhoud van het wetsvoorstel
3.1 Zwangerschapsvoorziening
3.2 Verlenging aanmeldtermijn vrijwillige verzekering
4 Overgangsbepalingen en evaluatiebepaling
5 Financiering en financiële en economische gevolgen
5.1 Financiering
5.2 Financiële en economische gevolgen
6 Ontvangen commentaren
xArtikelsgewijs
xxx| Artikelen I t/m IX
 

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding


     Met dit wetsvoorstel wordt in de Wet arbeid en zorg een recht voor vrouwelijke zelfstandigen, meewerkende echtgenoten, beroepsbeoefenaars zonder arbeidsovereenkomst en directeur-grootaandeelhouders (verder zelfstandigen) opgenomen op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering gedurende ten minste zestien weken (analoog aan de uitkeringsduur voor werkneemsters).

     In zijn algemeenheid kiezen zelfstandigen voor het ondernemerschap met alle daaraan verbonden risico’s en voordelen. Wel moet een zelfstandige in staat zijn zelf bepaalde risico’s te dragen. De regering heeft vanuit dit vertrekpunt een zorgvuldige afweging gemaakt over de invoering van een zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor vrouwelijke zelfstandigen. Op de private verzekeringsmarkt geldt voor de verzekering van inkomensderving als gevolg van zwangerschap en bevalling vaak een wachttijd van twee jaar. Verzekering is alleen mogelijk in aanvulling op een private arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het risico bestaat dat vrouwelijke zelfstandigen die geen financiële voorziening hebben getroffen in geval van zwangerschap en bevalling te lang doorwerken tot de bevalling en te snel weer starten na de bevalling. Hiermee kunnen zij de eigen gezondheid of de gezondheid van hun kind in gevaar brengen. Met een wettelijke regeling wil de regering de financiële noodzaak hiertoe verminderen. De regering heeft daarom besloten tot de invoering van een zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor vrouwelijke zelfstandigen.

     De uitkering is gebaseerd op de winst van de zelfstandige in het voorafgaande boekjaar, met een maximum van 100% van het wettelijk minimumloon. Financiering van de voorziening vindt plaats uit de collectieve middelen. De voorziening wordt uitgevoerd door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV).

     Voormalig verplicht verzekerden kunnen hun verzekeringen met betrekking tot de Ziektewet (ZW), de Werkloosheidswet (WW), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)  blz. 2  en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) bij het UWV voortzetten in de vorm van een vrijwillige verzekering. De huidige aanmeldtermijn hiervoor bedraagt vier weken. Dit wetsvoorstel voorziet in verlenging van de

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.