Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2006-2007, 2007-2008, 30 877.
Handelingen II 2007-2008, blz. 6115-6115.
Kamerstukken I 2007-2008, 30 877 (A, B).
Handelingen I 2007-2008, blz. 1365-1366.

 

 

WET van 12 juni 2008, Stb. 2008, 229, tot wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met het vervallen van de mogelijkheid om Nederlandse onderdanen tot inburgering te verplichten en het aanbrengen van enkele technische verbeteringen. Inwerkingtreding: 27 juni 2008.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is om de in artikel 4 van de Wet inburgering gegeven mogelijkheid om bij algemene maatregel van bestuur te voorzien in een inburgeringsplicht voor Nederlandse onderdanen te schrappen en de daarmee samenhangende bepalingen te wijzigen en dat het wenselijk is enkele technische verbeteringen aan te brengen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. IIa.
Aan artikel 31, tweede lid, van de Wet werk en bijstand wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel r door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.