Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2007-2008, 31 405.
Handelingen II 2007-2008, blz. 6115-6115.
Kamerstukken I 2007-2008, 31 405 (A).
Handelingen I 2007-2008, blz. 1365-1366.

 

 

WET van 12 juni 2008, Stb. 2008, 271, tot wijziging van diverse wetten op of in verband met het terrein van VWS, teneinde wetstechnische gebreken te herstellen en andere wijzigingen van ondergeschikte aard aan te brengen (Reparatiewet VWS 2008). Inwerkingtreding: 16 juli 2008.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in diverse wetten op of in verband met het terrein van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en op het terrein van Jeugd en Gezin wetstechnische gebreken te herstellen en andere wijzigingen van ondergeschikte aard aan te brengen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

Art. I.
De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten wordt als volgt gewijzigd:
A.
In artikel 54, eerste lid, wordt "het gemeentebestuur" vervangen door: het college van burgemeester en wethouders.
B.
Artikel 57, eerste lid, komt te luiden:
-1. Het College zorgverzekeringen en de zorgautoriteit verstrekken desgevraagd aan Onze Minister of aan het College bouw of het College sanering, genoemd in artikel 19 respectievelijk 32 van de Wet toelating zorginstellingen, de voor de uitoefening van hun taak benodigde inlichtingen en gegevens.
C.
Artikel 63, tweede lid, komt te luiden:
-2. Het eerste lid geldt niet voor een beschikking genomen jegens een persoon die behoort tot het personeel van het College zorgverzekeringen of een beschikking als bedoeld in artikel 5, derde lid.

 

Art. IV.
Indien het bij koninklijke boodschap van 22 november 2005 ingediende voorstel van wet houdende regels inzake het gebruik van het burgerservicenummer in de zorg (Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg) (Kamerstukken II 2005-2006, 30 380, nrs. 1-2) tot wet wordt verheven of is verheven en artikel 21, onderdeel C, van die wet in werking treedt of is getreden, wordt de Zorgverzekeringswet als volgt gewijzigd:
A.
Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.