blz. 1  

Kamerstukken II 2007-2008, 31 377

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de rechtsgang bij inhouding van de bijdrage van verdragsgerechtigden (rechtsgang bronheffing verdragsgerechtigden)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
2 Consequenties van deze uitspraken
3 Noodzaak van de wijziging van de rechtsgang inzake broninhouding
4 Overgangsrecht
5 Administratieve lasten
xArtikelsgewijs
xx Artikelen I en II
 

 

 

Algemeen

 


     Ingevolge artikel 69 van de Zorgverzekeringswet (Zvw) zijn de in het buitenland wonende personen die met toepassing van de Europese socialezekerheidsverordening (Verordening (EEG) nr. 1408/71 [zie ook Verordening (EG) nr. 883/2004, red.]; hierna verordening) of een verdrag inzake sociale zekerheid recht hebben op zorg of vergoeding van de kosten ervan een bijdrage verschuldigd. Het gaat om personen met een Nederlands pensioen of rente en - in voorkomende gevallen - hun gezinsleden (hierna: verdragsgerechtigden). Om het recht op zorg te kunnen effectueren, dienen zij zich aan te melden bij het College voor zorgverzekeringen (CVZ). Het CVZ is belast met de administratie van deze aanmelding en met de heffing en inning van de bijdrage. Voorts voorziet artikel 69 Zvw in de mogelijkheid te bepalen dat de bijdrage door een orgaan dat pensioen of een rente aan de verdragsgerechtigde uitkeert op dat pensioen of die rente wordt ingehouden en aan het Zorgverzekeringsfonds wordt afgedragen. Overigens vallen onder het aan de verordening ontleende begrip "pensioen of rente" ook arbeidsongeschiktheids- en nabestaandenuitkeringen; voor de leesbaarheid worden deze pensioenen, renten en uitkeringen in het hiernavolgende met "pensioen(en)" aangeduid.

     Ter nadere uitvoering zijn in de artikelen 6.3.1 tot en met 6.3.7 van de Regeling zorgverzekering regels gesteld omtrent de vaststelling en inning van de bijdrage. De hoofdlijn van de in de Regeling zorgverzekering neergelegde inhoudingssystematiek is als volgt. De bijdrage, die is samengesteld uit een procentueel, inkomensafhankelijk deel en een nominaal deel, wordt zoveel mogelijk ingehouden op het pensioen. De inhouding vindt

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.