Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2007-2008, 31 327.
Handelingen II 2007-2008, blz. 6320-6328, 6444-6444.
Kamerstukken I 2007-2008, 31 327 (A, B).
Handelingen I 2007-2008, blz. 1473-1474.

 

 

WET van 3 juli 2008, Stb. 2008, 312, tot wijziging van de Financiële-verhoudingswet en enkele andere wetten in verband met het stellen van nadere regels over uitkeringen uit de algemene fondsen en over specifieke uitkeringen. Inwerkingtreding: 1 augustus 2008.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nadere regels te stellen over de integratie- en decentralisatie-uitkeringen en over de wijze van verantwoorden van de specifieke uitkeringen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. X.
Artikel 13 van de Wet sociale werkvoorziening wordt als volgt gewijzigd:
1. In het vierde lid wordt "artikel 186 van de Gemeentewet" vervangen door: artikel 17a van de Financiële-verhoudingswet.
2. Het zesde lid vervalt.

 

Art. XI.
De Wet werk en bijstand wordt als volgt gewijzigd:
A.
Artikel 70 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid komt te luiden:
-1. Indien uit de verantwoordingsinformatie, bedoeld in artikel 17a, eerste lid, van de Financiële-verhoudingswet, blijkt dat de uitkering, bedoeld in artikel 69, eerste lid, onderdeel a, niet volledig of onrechtmatig is besteed, wordt de uitkering ter hoogte van het niet of onrechtmatig bestede deel teruggevorderd. Onze Minister doet binnen één jaar na ontvangst door Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van de verantwoordingsinformatie mededeling van terugvordering aan het college.
2. In het tweede lid wordt "Indien het verslag niet volledig is ontvangen binnen achttien maanden na het jaar waarop het betrekking heeft of niet is voorzien van de verklaring van de accountant, bedoeld in artikel 77, eerste lid," vervangen door: Indien de verantwoordingsinformatie, bedoeld in artikel 17a, eerste lid, van de Financiële-verhoudingswet, niet of niet volledig door Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is ontvangen binnen achttien maanden na het jaar waarop het betrekking heeft,.
B.
Artikel 77 komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.