Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2007-2008, 31 326.
Handelingen II 2007-2008, blz. 7531-7531.
Kamerstukken I 2007-2008, 31 326 (A, B).
Handelingen I 2008-2009, blz. 1-3.

 

 

WET van 25 september 2008, Stb. 2008, 416, tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Mijnbouwwet en de Gaswet in verband met toepassing van de rijkscoördinatieregeling op energie-infrastructuurprojecten. Inwerkingtreding: 1 maart 2009 (Stb. 2009, 76).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de aanleg of uitbreiding van productie-installaties voor de opwekking van elektriciteit, van mijnbouwwerken en pijpleidingen ten behoeve van de winning van koolwaterstoffen en de opslag van stoffen, en van de uitbreiding van het landelijk hoogspanningsnet, het landelijk gastransportnet en andere landsgrensoverschrijdende gastransportnetten, en LNG-installaties van een bepaalde omvang, van groot belang is voor de energievoorziening en dat de toepassing van de rijkscoördinatieregeling de besluitvorming over de aanleg of uitbreiding van zulke installaties, werken en netten kan stroomlijnen en versnellen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

Art. IV.
Onderdeel J van de bijlage bij de Algemene wet bestuursrecht komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.