Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2007-2008, 31 316.
Handelingen II 2007-2008, blz. 5909-5921, 5998-5999.
Kamerstukken I 2007-2008, 2008-2009, 31 316 (A, B, C, D, E, F, G, H, I).
Handelingen I 2008-2009, blz. 121-121.

 

 

WET van 9 oktober 2008, Stb. 2008, 460, houdende bepalingen over de zorg voor de publieke gezondheid (Wet publieke gezondheid). Inwerkingtreding: 1 december 2008 (Stb. 2008, 482).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het, ter implementatie van de herziene Internationale Gezondheidsregeling en om beter voorbereid te zijn op infectieziektecrises, wenselijk is voor de infectieziektebestrijding regels te stellen betreffende de organisatie ervan en de informatieverplichtingen en de bevoegdheden tot optreden uit te breiden; dat het wenselijk is om deze regels samen met de bestaande bepalingen onder te brengen in één wet opdat een samenhangend geheel ontstaat; dat daarom de Wet collectieve preventie volksgezondheid, de Infectieziektenwet en de Quarantainewet kunnen worden ingetrokken en worden vervangen door een wet voor de publieke gezondheid; dat het daarnaast wenselijk is om in deze wet een bepaling op te nemen omtrent een verplichte digitale gegevensopslag bij de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK VIII

Overige bepalingen

 

Art. 69.
Onderdeel H, onder 2, van de bijlage bij de Algemene wet bestuursrecht komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.