Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2007-2008, 2008-2009, 31 337.
Handelingen II 2007-2008, blz. 7975-7982; 2008-2009, blz. 401-402.
Kamerstukken I 2008-2009, 31 337 (A, B).
Handelingen I 2008-2009, blz. 173-173.

 

 

WET van 24 oktober 2008, Stb. 2008, 478, tot wijziging van de Wet milieubeheer (enkele wijzigingen betreffende afvalstoffen). Inwerkingtreding: 26 november 2008.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die dezen zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is enige wijzigingen aan te brengen betreffende afvalstoffen in de hoofdstukken 10 en 15 van de Wet milieubeheer;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

Art. II.
In onderdeel C van de bijlage bij de Algemene wet bestuursrecht vervalt in

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.