blz. 1  

Kamerstukken II 2007-2008, 31 249

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de verstrekking van bijdragen aan zorgaanbieders die inkomsten derven ten gevolge van het verlenen van medisch noodzakelijke zorg aan bepaalde groepen vreemdelingen en van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten met het oog op verzekering van bepaalde groepen minderjarige vreemdelingen

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
A Financiering van medisch noodzakelijke zorg die zorgaanbieders verlenen aan bepaalde vreemdelingen
I Inleiding
II Medisch noodzakelijke zorg
III Huidige financieringsstructuur
IV Stroomlijning
V Uitvoeringsstructuur
VI Financiële gevolgen
VII Advisering
VIII Overgangssituatie
B Wijziging van artikel 5 van de AWBZ
xArtikelsgewijs
xxxx Artikelen I t/m IV
 

 

 

Algemeen

 

     Het voorliggende wetsvoorstel bevat regels betreffende de financiering van medisch noodzakelijke zorg die zorgaanbieders verlenen aan bepaalde vreemdelingen. Verder worden met dit wetsvoorstel bepaalde groepen minderjarige vreemdelingen verzekerd ingevolge de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), waarmee zij automatisch verzekeringsplichtig worden ingevolge de Zorgverzekeringswet (Zvw).

 

A. Financiering van medisch noodzakelijke zorg die zorgaanbieders verlenen aan bepaalde vreemdelingen


I. Inleiding


     Met de invoering van de zogenoemde Koppelingswet ¹ op 1 juli 1998 is in de sociale verzekeringen het uitgangspunt opgenomen dat de aard van het verblijfsrecht richtinggevend is bij het vestigen en toekennen van aanspraken op collectieve voorzieningen. De Vreemdelingenwet 2000 (Vw 2000) sluit namelijk in artikel 10, eerste lid, de toegang tot de sociale (zorg)verzekeringen (AWBZ- en Zvw-verzekering) af voor vreemdelingen die niet rechtmatig in Nederland verblijven. Daarmee wordt bewerkstelligd dat zij geen recht hebben op medische zorg ten laste van deze sociale verzekeringen. Tegelijkertijd hebben niet rechtmatig verblijvende vreemdelingen in voorkomend geval wel behoefte aan medische zorg. Nederland kent geen wetgeving die het verlenen van medische zorg aan wie dan ook verbiedt. Integendeel, zorgaanbieders zijn uit hoofde van hun professionele verantwoordelijkheid verplicht om in voorkomend geval in aanmerking komende zorg te verlenen. Iedere zorgaanbieder bepaalt binnen de regels van de beroepsethiek of en in welke mate hij bereid is mensen te helpen die niet in staat zijn daarvoor te betalen. In beginsel zal de rekening van verleende medisch noodzakelijke zorg aan een niet rechtmatig verblijvende vreemdeling worden gepresenteerd. Iedere vreemdeling die hier niet rechtmatig verblijft, is er in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor dat de kosten van aan hem verleende medische zorg worden  blz. 2  betaald. Zo nodig door zich daarvoor (particulier) te verzekeren. Indien deze vreemdelingen in betalingsonmacht verkeren, worden zorgaanbieders geconfronteerd met onbetaalde rekeningen. Dit wetsvoorstel regelt dat zorgaanbieders in dat

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.