Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2006-2007, 2007-2008, 31 084.
Handelingen II 2007-2008, blz. 7261-7276, 7641-7641.
Kamerstukken I 2008-2009, 31 084 (A, B, C, D, E).
Handelingen I 2008-2009, blz. 477-477.

 

 

WET van 27 november 2008, Stb. 2008, 551, tot wijziging van de Bekendmakingswet en enkele andere wetten in verband met de elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling in geconsolideerde vorm van wetten, algemene maatregelen van bestuur, anders dan bij wet of algemene maatregel van bestuur vastgestelde algemeen verbindende voorschriften en andere besluiten die niet tot één of meer belanghebbenden zijn gericht (Wet elektronische bekendmaking). Inwerkingtreding: 1 juli 2009 (Stb. 2009, 276).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat de bekendmaking en beschikbaarstelling in geconsolideerde vorm van wetten, algemene maatregelen van bestuur, anders dan bij wet of algemene maatregel van bestuur vastgestelde algemeen verbindende voorschriften en andere besluiten die niet tot één of meer belanghebbenden zijn gericht, langs elektronische weg kan geschieden en dat in verband daarmee onder andere moet worden voorzien in de elektronische uitgifte van het Staatsblad, de Staatscourant en andere van overheidswege uitgegeven publicatiebladen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

Art. VI.
Het eerste en tweede lid van artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht komen te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.