Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2008-2009, 31 704.
Handelingen II 2008-2009, blz. 2206-2232, 2242-2257, 2410-2412, 2413-2414.
Kamerstukken I 2008-2009, 31 704 (A, B, C, D, E, F).
Handelingen I 2008-2009, blz. 669-687, 759-781.

 

 

WET van 18 december 2008, Stb. 2008, 565, houdende wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2009). Inwerkingtreding: 1 januari 2009.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het voor het jaar 2009 wenselijk is fiscale maatregelen te treffen in het kader van het inkomensbeleid en mede ter bevordering van innovatief ondernemerschap en arbeidsparticipatie, vergroening en vereenvoudiging;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. XXIIIa.
In artikel 31, tweede lid, onderdeel c, van de Wet werk en bijstand wordt "de combinatiekorting en de aanvullende combinatiekorting" vervangen door: de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

 

Art. XXIV.
Artikel 6:2 van de Wet arbeid en zorg wordt als volgt gewijzigd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.