Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2007-2008, 2008-2009, 31 566.
Handelingen II 2008-2009, blz. 1933-1933.
Kamerstukken I 2008-2009, 31 566 (A).
Handelingen I 2008-2009, blz. 541-541.

 

 

WET van 4 december 2008, Stb. 2008, 569, tot wijziging van een aantal wetten in verband met de invoering van een basisregistratie inkomen (Aanpassingswet basisregistratie inkomen). Inwerkingtreding: artikel VI nog niet in werking getreden.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om in verband met de invoering van een basisregistratie inkomen enige wetten aan te passen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

Art. VI.
In de Wet financiering sociale verzekeringen wordt in artikel 19, onderdeel b en c, "onderdeel e" vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.