Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

INTREKKINGSWET  IWWB

Versie 20 december 2008

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2007-2008, 2008-2009, 31 559.
Handelingen II 2008-2009, blz. 1275-1275.
Kamerstukken I 2008-2009, 31 559 (A, ...).
Handelingen I 2008-2009, blz. 813-828, 853-876, 909-909.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 29 december 2008, Stb. 2008, 586, tot intrekking van de Invoeringswet Wet werk en bijstand. Inwerkingtreding: 1 januari 2009 (Stb. 2008, 587).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat in het kader van deregulering het wenselijk is de Invoeringswet Wet werk en bijstand in te trekken;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging van de Wet werk en bijstand  [MvT]
De Wet werk en bijstand wordt als volgt gewijzigd:
A.
[MvT]
Aan artikel 1 worden, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel h door een puntkomma, vier onderdelen toegevoegd, luidende:
i. Algemene bijstandswet: Algemene bijstandswet zoals deze luidde op 31 december 2003;
j. Wet inschakeling werkzoekenden: Wet inschakeling werkzoekenden zoals deze luidde op 31 december 2003;
k. Besluit in- en doorstroombanen: Besluit in- en doorstroombanen zoals dit luidde op 31 december 2003;
l. Invoeringswet Wet werk en bijstand: Invoeringswet Wet werk en bijstand zoals deze luidde op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Wet van 29 december 2008 tot intrekking van de Invoeringswet Wet werk en bijstand (Stb. 2008, 586).
B.
[MvT]
Onder vernummering van het vierde en vijfde lid tot derde en vierde lid vervalt in artikel 46 het derde lid.
C.
[MvT]
Paragraaf 6.5 komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x