Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2007-2008, 2008-2009, 31 567.
Handelingen II 2008-2009, blz. 1691-1696, 1736-1737, 1737-1738.
Kamerstukken I 2008-2009, 31 567 (A, B, C, D).
Handelingen I 2008-2009, blz. 813-828, 853-876, 909-909.

 

 

WET van 29 december 2008, Stb. 2008, 588, tot bundeling van het Wwb-werkdeel, budgetten voor inburgeringsvoorzieningen en de middelen voor volwasseneneducatie (Wet participatiebudget). Inwerkingtreding: 1 januari 2009.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat het Wwb-werkdeel, inburgeringsbudgetten voor zover deze betrekking hebben op de inburgeringsvoorzieningen en de middelen voor volwasseneneducatie worden gebundeld;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  3

Wijziging van andere wetten

 

Art. 8. Wijziging van de Wet werk en bijstand
De Wet werk en bijstand wordt als volgt gewijzigd:
A.
Artikel 69 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid komt te luiden:
-1. Onze Minister verstrekt jaarlijks ten laste van ’s Rijks kas aan het college een uitkering voor de kosten van de door het college toegekende algemene bijstand, waaronder begrepen de loonbelasting, de premies volksverzekeringen die daarover verschuldigd zijn en de in artikel 46 van de Zorgverzekeringswet bedoelde vergoedingen van de inkomensafhankelijke bijdragen daarover, en van de langdurigheidstoeslag. De uitkering wordt ten minste drie maanden voorafgaand aan het kalenderjaar waarop zij betrekking hebben door Onze Minister vastgesteld.
2. Het tweede lid komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.