blz. 1  

Kamerstukken II 2007-2008, 31 577

Regels met betrekking tot participatieplaatsen en loonkostensubsidies (Wet stimulering arbeidsparticipatie)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 Loonkostensubsidie UWV
2.1 Algemeen
2.2 Hoofdlijnen loonkostensubsidie in het UWV-domein
2.3 Budgettaire beheersbaarheid en financiering
2.4 Uitvoering
2.5 Financiële gevolgen
3 Participatieplaatsen
3.1 Algemeen
3.2 Wijzigingen
3.3 Financiering
4 Commentaren
xArtikelsgewijs
xxx| Artikelen I t/m XIV
 

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding


     Het regeringsbeleid is gericht op een substantiële verhoging van de arbeidsparticipatie in het algemeen en het betrekken van mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt in het bijzonder. Participatie biedt mensen de mogelijkheid om "bij te blijven" in een veranderende samenleving, een gelegenheid om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen. Het is een middel tot ontplooiing en integratie. Daarnaast is dit noodzakelijk vanwege de flink oplopende vergrijzingskosten in de komende decennia en om het draagvlak voor de verzorgingsstaat te vergroten. Er staan nog steeds te veel mensen langs de kant met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt, terwijl deze groep wel mogelijkheden heeft. Het betrekken van deze groep vraagt extra investeringen in hen. Meerdere partijen hebben hierin een verantwoordelijkheid. Gemeenten en Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) zijn verantwoordelijk om mensen met een grote(re) afstand te begeleiden naar werk. In de nieuwe locatie werk en inkomen (LWI) bieden zij samen met Centrale organisatie werk en inkomen (CWI) ¹ lokaal hun diensten aan die zij via maatwerk kunnen inzetten. Werkgevers hebben ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het investeren in mensen die wat verder van de arbeidsmarkt af staan én het is primair in het belang van de werkgever zélf dat er voldoende geschikte arbeidskrachten zijn. Van de werkzoekende mag de wil worden verwacht te participeren en hiervoor inspanningen te leveren. Het kabinet realiseert zich dat de inschakeling van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt veel inspanningen van partijen zal vergen, maar acht die inspanningen wel kansrijk.

1. Vanaf 1 januari 2009 zullen UWV en CWI naar verwachting integreren. Daartoe strekt het voorstel van wet tot wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en deregulering (Kamerstukken II 2007-2008, 31 514, nr. 1 [nr. 2, red.]). In deze memorie wordt nog uitgegaan van de huidige situatie.


Wetsvoorstel

     Dit wetsvoorstel regelt de mogelijkheid voor het UWV om loonkostensubsidie in te zetten voor de arbeidsparticipatie van cliënten in het UWV-domein met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.º Tevens regelt dit wetsvoorstel een wijziging van de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz), zoals die zijn komen te luiden na inwerkingtreding van het voorstel van Wet tot wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk  blz. 2  arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (hierna: Wet participatieplaatsen),¹ door toevoeging van de instrumenten scholing en premie aan de participatieplaatsen, door aanscherping van de

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.