Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  DECENTRALISERING  LANGDURIGHEIDSTOESLAG  EN  OP  BEVORDERING  VAN  MAATSCHAPPELIJKE  PARTICIPATIE  GERICHTE  ONDERSTEUNING  HUISHOUDENS  MET  SCHOOLGAANDE  KINDEREN

Versie 29 december 2008

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2007-2008, 2008-2009, 31 441.
Handelingen II 2008-2009, blz. 297-316, 658-658.
Kamerstukken I 2008-2009, 31 441 (A, B, C, D).
Handelingen I 2008-2009, blz. 813-828, 853-876, 909-909.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 29 december 2008, Stb. 2008, 592, tot wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met decentralisering van de langdurigheidstoeslag en op bevordering van maatschappelijke participatie gerichte ondersteuning van huishoudens met schoolgaande kinderen. Inwerkingtreding: 1 januari 2009 (Stb. 2008, 593).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is gemeenten meer armslag te geven voor gerichte ondersteuning van huishoudens met schoolgaande kinderen ter bevordering van hun maatschappelijke participatie en dat het wenselijk is de mogelijkheden voor inkomensondersteuning beter in evenwicht te brengen met de mogelijkheden tot inkomensverbetering;
     Zo is het dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging van de Wet werk en bijstand  [MvT]
De Wet werk en bijstand wordt als volgt gewijzigd:
A.
[MvT]
Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:
1. Onderdeel d komt te luiden:
d. bijzondere bijstand: de bijstand, bedoeld in artikel 35, en de langdurigheidstoeslag, bedoeld in artikel 36;
2. Onderdeel e vervalt onder verlettering van onderdeel f tot onderdeel e.
B.
[MvT]
Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:
1. Aan het eerste lid wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:
d. het verlenen van een langdurigheidstoeslag als bedoeld in artikel 36.
2. Het tweede lid komt te luiden:
-2. De regels, bedoeld in het eerste lid, hebben:
a. voor zover het gaat om het eerste lid, onderdeel a, in ieder geval betrekking op de evenwichtige aandacht voor de in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, genoemde groepen, alsmede voor verschillende doelgroepen daarbinnen, en op de wijze waarop rekening wordt gehouden met zorgtaken;
b. voor zover het gaat om het eerste lid, onderdeel d, in ieder geval betrekking op de hoogte van de langdurigheidstoeslag en de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de begrippen langdurig en laag inkomen.
C.
[MvT]
Het opschrift van paragraaf 4.1 komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x