Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

KAMERSTUKKEN

 

WET  DECENTRALISERING  LANGDURIGHEIDSTOESLAG  EN  OP  BEVORDERING  VAN  MAATSCHAPPELIJKE  PARTICIPATIE  GERICHTE  ONDERSTEUNING  HUISHOUDENS  MET  SCHOOLGAANDE  KINDEREN

 

 

 

rblz.|1| 

Kamerstukken II 2007-2008, 31 441

Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met decentralisering van de langdurigheidstoeslag en op bevordering van maatschappelijke participatie gerichte ondersteuning van huishoudens met schoolgaande kinderen

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Aanleiding
1.1 Voorgeschiedenis
1.2 Streefbeeld
2 Decentraliseren langdurigheidstoeslag
2.1 Aard en positie langdurigheidstoeslag
2.2 Gekozen vorm
2.3 Overgangsrecht
3 Op participatiebevordering gerichte ondersteuning van huishoudens met schoolgaande kinderen
3.1 Een specifieke vorm van categoriale bijzondere bijstand: doel en voorwaarden
3.2 Voorkoming doorkruising algemeen inkomensbeleid
3.3 Verstrekking in natura
3.4 Verhouding tussen individuele, groepsgewijze en categoriale bijzondere bijstand
4 FinanciŽle en fiscale gevolgen
4.1 FinanciŽle gevolgen
4.2 Fiscale gevolgen
5 Administratieve lasten burger
6 Ontvangen adviezen
7 Datum inwerkingtreding
xArtikelsgewijs
x    Artikelen I en II
 

 

 

Algemeen  deel

 

1. Aanleiding


    
De regering heeft als wens om gemeenten meer armslag te geven in de bestrijding van armoede door middel van gerichte inkomensondersteuning, waar mogelijk gericht op het bevorderen van participatie (Coalitieakkoord Ļ). Deze wens is ook neergelegd als afspraak in het Bestuursakkoord Rijk en Gemeenten "Samen aan de slag".≤ Daarin is ook afgesproken dat de langdurigheidstoeslag wordt gedereguleerd.
     Tevens geeft de regering met dit wetsvoorstel invulling aan de motie van het lid Spekman (Kamerstukken II 2006-2007, 24 515, nr. 108), waarmee de regering wordt opgeroepen gemeenten toe te staan gerichte inkomensondersteuning te verlenen aan specifieke groepen op zodanige wijze dat de financiŽle prikkel om te gaan werken gehandhaafd blijft. Daarmee handelt de regering bovendien conform de wens van de Tweede Kamer zoals neergelegd in de motie van het lid Van Geel c.s. (Kamerstukken II 2007-2008, 31 200, nr. 16) waar het de armoedebestrijding betreft.

1. Kamerstukken II 2006-2007, 30 891, nr. 4, brief van de informateur met het Coalitieakkoord "Samen Werken, Samen Leven".
2. Kamerstukken II 2006-2007, 30 300 B, nr. 17, brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 5 juni 2007.

 

1.1. Voorgeschiedenis


     De langdurigheidstoeslag bestaat in de huidige vorm sinds 2004 als een uitwerking van de wens om te komen tot een aanvulling op het inkomen voor personen die langdurig van een laag inkomen afhankelijk zijn. De langdurigheidstoeslag stuitte in de gemeentelijke praktijk veelvuldig op uitvoeringsproblemen. Van de zijde van de Tweede Kamer was er de wens om bij kleine neveninkomsten uit arbeid toch de langdurigheidstoeslag uit te laten keren. Gerechtelijke uitspraken ten aanzien van het recht op langdurigheidstoeslag voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten noopten tot codificering (Kamerstukken II 2007-2008, 31 138, nr. 2). Daardoor is er inmiddels in feite sprake van een complex stelsel, dat voortdurend nieuwe vragen oproept en de uitvoering voor nieuwe grensgevallen stelt. Illustratief daarvoor is de brief van 17 oktober 2006 van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Kamerstukken II 2006-2007, 30 484 & 28 870, nr. 19), die zich genoodzaakt zag de werking van de langdurigheidstoeslag uiteen te zetten. In die brief wordt dit gedaan aan de hand rblz.|2| van verschillende voorbeelden, waaronder de wijze waarop met de jonggehandicaptenkorting in de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) rekening moet worden gehouden bij het bepalen van het recht op de

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | de wet | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x