blz. 1  

Kamerstukken II 2008-2009, 31 707

Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten in verband met de invoering van een premiekorting voor het in dienst nemen van uitkeringsgerechtigden van 50 jaar of ouder en het in dienst houden van werknemers van 62 jaar of ouder

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 Aanleiding wetsvoorstel: de arbeidsmarkt voor ouderen
3 Het nieuwe systeem van premiekorting voor ouderen
3.1 Huidige systematiek van premievrijstelling
3.2 Gerichte premiekortingen in plaats van generieke premievrijstelling
3.3 Hoogte van de premiekorting ouderen en financieringssystematiek
3.4 Verzilvering van de premiekorting
3.5 Overgangsregeling premievrijstelling oudere werknemers
4 Gevolgen voor het wetsvoorstel STAP, samenhang instrumentarium
5 Financiële effecten
6 Commentaren
6.1 Toetsen UWV, Belastingdienst en ketenbureau
6.2 Gevolgen voor bedrijven: administratieve lasten en regeldruk en toets Actal
6.3 Toets Inspectie Werk en Inkomen (IWI)
xArtikelsgewijs
xxx| Artikelen I t/m VII
 

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding


     In dit wetsvoorstel stelt de regering een aanzienlijke wijziging en verbetering voor in de manier waarop de arbeidsparticipatie van ouderen wordt bevorderd.

     De regering stelt voor dat de werkgever voortaan gedurende drie jaar een premiekorting van €|6500,- per jaar kan toepassen bij het in dienst nemen van uitkeringsgerechtigden van 50 jaar of ouder. Tevens stelt de regering voor dat de werkgever bij het in dienst houden van werknemers van 62 jaar of ouder ook de premiekorting kan toepassen.
     Deze premiekortingen komen in plaats van de huidige systematiek van premievrijstelling voor oudere werknemers. Momenteel geldt bij het in dienst nemen van werknemers ouder dan 50 jaar én het in dienst hebben van werknemers ouder dan 54,5 jaar een premievrijstelling die beduidend lager is, gemiddeld circa €|1500,- per jaar.¹
     Met dit wetsvoorstel sluit de regering aan op één van de aanbevelingen van de Commissie arbeidsparticipatie. De Commissie heeft als knelpunt gezien dat de bestaande premievrijstelling niet effectief is en duur, omdat ze niet alleen gericht is op in dienst nemen, maar ook op het in dienst houden. Hierdoor ontstaat dead weight loss. De Commissie heeft aanbevolen om de premievrijstelling voor ouderen effectiever te maken en alleen toe te staan als werkgevers oudere werklozen in dienst nemen. Voorts heeft de Commissie voorgesteld deze te verhogen. Dit wetsvoorstel strekt daartoe. Het kabinet zet ook in op het stimuleren van het aan het werk blijven tot de formele pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar. Ook daar beoogt dit wetsvoorstel aan bij te dragen. Ook op de participatietop is met sociale partners besproken dat werkgevers ouderen associëren met hoge arbeidskosten.

1. Een premievrijstelling betreft de premieafdrachten voor een specifieke werknemer, een korting geeft recht om een bedrag in mindering te brengen op het totaal aan premies dat een werkgever betaalt, niet alleen voor die welke voor de betrokkene worden afgedragen.

     Het doel is de huidige regeling van de premievrijstelling voor oudere werknemers effectiever vorm te geven door van de vrijstelling een korting te maken en door deze specifiek te richten op verlaging van de loonkosten van oudere werknemers, ten aanzien van wie werkgevers het meest gestimuleerd  blz. 2  moeten worden hen aan te nemen, respectievelijk in dienst te houden, te weten uitkeringsgerechtigden van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.