Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  WIJZIGING  ONDER  MEER  WET  SUWI  IN  VERBAND  MET  EVALUATIE  EN  DEREGULERING

Versie 29 december 2008

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2007-2008, 2008-2009, 31 514.
Handelingen II 2008-2009, blz. 1231-1255, 1279-1289, 1370-1371.
Kamerstukken I 2008-2009, 31 514 (A, B, C, D).
Handelingen I 2008-2009, blz. 828-835, 895-908, 910-910.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 29 december 2008, Stb. 2008, 600, tot wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en deregulering. Inwerkingtreding: 1 januari 2009 (Stb. 2008, 601).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele andere socialezekerheidswetten te wijzigen naar aanleiding van de evaluatie van deze wet, vanwege de hieruit voortvloeiende fusie tussen het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de Centrale organisatie werk en inkomen, in verband met de inwerkingtreding van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en om te komen tot deregulering;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen  [MvT]
De Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen wordt als volgt gewijzigd:
A.
[MvT]
Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:
1. Onderdelen c, d, i en r vervallen, onder verlettering van de onderdelen e tot en met h tot onderdelen c tot en met f, onder verlettering van de onderdelen j tot en met q tot onderdelen g tot en met n en onder verlettering van onderdeel s tot onderdeel o.
2. Onderdeel j (nieuw) komt te luiden:
j. volksverzekeringen: de verzekeringen op grond van de Algemene Ouderdomswet, de Algemene nabestaandenwet, de Algemene Kinderbijslagwet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;.
3. In onderdeel o (nieuw) wordt "reļntegratiebedrijf" vervangen door: re-integratiebedrijf.
4. In onderdeel h (nieuw) wordt "artikel 2, derde lid, onderdeel j," vervangen door: artikel 2, derde lid, onderdeel k,.
5. Na onderdeel o (nieuw) wordt ¹ een onderdeel toegevoegd, luidende:
p. burgerservicenummer: het nummer, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer.
B.
[MvT]
Hoofdstuk 2 komt te luiden:
HOOFDSTUK 2. Zelfstandige bestuursorganen voor werk en inkomen
Art. 2. Instelling Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 
[MvT]
-1. Er is een Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, dat belast is met de taken, bedoeld in hoofdstuk 5.
-2. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen heeft rechtspersoonlijkheid en heeft zijn zetel op een door Onze Minister te bepalen plaats.
-3. Het personeel van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen wordt in dienst genomen op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. De bepalingen van titel 10 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek zijn op deze overeenkomst van toepassing.
Art. 3. Instelling Sociale verzekeringsbank 
[MvT]
-1. Er is een Sociale verzekeringsbank, die belast is met de taken, bedoeld in hoofdstuk 6.
-2. De Sociale verzekeringsbank heeft rechtspersoonlijkheid en heeft haar zetel op een door Onze Minister te bepalen plaats.
-3. Het personeel van de Sociale verzekeringsbank wordt in dienst genomen op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. De bepalingen van de titel 10 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek zijn op deze overeenkomst van toepassing.
Art. 4. Toepassing Kaderwet zelfstandige bestuursorganen 
[MvT]
-1. De Kaderwet zelfstandige bestuursorganen is van toepassing op het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de Sociale verzekeringsbank, met uitzondering van de artikelen 15 en 33 van die wet.
-2. Indien de mandaatverlening, bedoeld in

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x