blz. 1  

Kamerstukken II 2007-2008, 31 514

Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en deregulering

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
1.1 Doel wetsvoorstel
1.2 Verbeterslag in de keten werk en inkomen
2 Geïntegreerde dienstverlening en samenwerking tussen ketenpartijen
2.1 Geïntegreerde dienstverlening UWV en gemeenten
2.2 Doelgroepen, middelen en instrumenten
2.3 Kaders en ruimte voor samenwerking
2.4 De gemeentelijke voortrekkersrol
2.5 Klantgerichtheid en cliëntenparticipatie
2.6 Gegevensverkeer in de SUWI-keten
3 Samenvoeging UWV/CWI
3.1 Van twee organisaties naar één
3.2 Het WERKbedrijf
3.3 De taken van de gefuseerde organisatie
4 Sturing
4.1 Sturing in verband met keten werk en inkomen
4.2 Kaderwet zelfstandige bestuursorganen
4.3 Raad van advies
5 Implementatie
6 Deregulering
6.1 Deregulering planning-en-controlcyclus ZBO’s
6.2 Deregulering sturingsbepalingen
6.3 Deregulering bepalingen samenwerking en taken
7 Financiële gevolgen en efficiency
7.1 Algemeen
7.2 Gevolgen voor burgers en bedrijven
8 Ingewonnen adviezen en toetsen
xArtikelsgewijs
xxx| Artikelen I t/m XXXVII
 

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding


1.1. Doel wetsvoorstel


     Het onderhavige wetsvoorstel, waarmee de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Wet SUWI) en enkele andere wetten worden gewijzigd, heeft tot doel bij te dragen aan een betere samenwerking in de keten van werk en inkomen en daarmee het verbeteren van de dienstverlening door die keten. De urgentie hiervan is ingegeven door het kabinetsbeleid om de participatie de komende periode substantieel te verhogen.

     Voor de ambities op het terrein van participatie schieten de mogelijkheden van de afzonderlijke organisaties tekort. De publieke partijen in de keten moeten intensiever samenwerken en verbindingen leggen met andere partijen, zoals werkgevers. Dat sluit aan bij het Coalitieakkoord (Kamerstukken II 2006-2007, 30 891, nr. 4), waarin is vastgelegd dat de Centrale organisatie werk en inkomen (CWI), het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) en gemeenten hun werkzaamheden op elkaar dienen af te stemmen en de kwaliteit en effectiviteit van de dienstverlening, bemiddeling en re-integratie verbeteren, waarbij op lokaal niveau geïntegreerde dienstverlening tot stand wordt gebracht. Hiermee is ook de doelmatigheid (en de efficiencytaakstelling uit het Coalitieakkoord) gediend.
     Dit wetsvoorstel voorziet in de benodigde kaders waarmee aan de Kabinetsreactie Evaluatie SUWI, die bij brief van 19 oktober 2007 aan de Tweede Kamer is aangeboden (Kamerstukken II 2007-2008, 26 448, nr. 342), uitwerking kan worden gegeven. Hiernaast blijven de afspraken uit het Bestuursakkoord onverminderd van kracht. Deze zijn voor het gemeentelijk domein onmisbaar om de participatiedoelstellingen van dit kabinet te realiseren.

     De uitwerking van de Kabinetsreactie Evaluatie SUWI vormt niet de enige aanleiding voor het onderhavige wetsvoorstel. In 2007 is gezamenlijk met  blz. 2  de uitvoering gekeken naar mogelijkheden van deregulering, om aldus bij te dragen aan een betere uitvoerbaarheid en om daarmee de klant beter te dienen. De resultaten van dit project zijn bij dit wetsvoorstel betrokken. Een andere wijziging betreft de taakomschrijving en samenstelling van de Raad voor werk en inkomen (RWI). Tot slot zijn

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.