Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2008-2009, 31 7
06.
Handelingen II 2008-2009, blz. 1869-1913, 2156-2180, 2232-2242, 2409-2410.
Kamerstukken I 2008-2009, 31 706 (A, B, C, D, E, F, G, H).
Handelingen I 2008-2009, blz. 687-706, 707-734, 877-878.

 

 

WET van 29 december 2008, Stb. 2008, 606, tot regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten). Inwerkingtreding: 1 januari 2009 (Stb. 2008, 608).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat chronisch zieken en gehandicapten die worden geconfronteerd met hoge uitgaven in verband met gezondheidsproblemen hiervoor een tegemoetkoming ontvangen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  3

Wijzigingen in overige wetten

 

ยง 3.3.  Overige wijzigingen

 

Art. 18.
Aan onderdeel C van de bijlage bij de Beroepswet wordt een onderdeel toegevoegd, waarvan de letteraanduiding alfabetisch aansluit op het laatste onderdeel, luidende:
#. Artikelen 2 en 10 van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.

 

Art. 19.
Artikel 4.2 van de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet komt te vervallen, met dien verstande dat

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.