Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2007-2008, 2008-2009, 31 227.
Handelingen II 2008-2009, blz. 2261-2261.
Kamerstukken I 2008-2009, 31 227 (A, B).
Handelingen I 2008-2009, blz. 609-609.

 

 

WET van 11 december 2008, Stb. 2009, 8, tot wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de flexibilisering en verduidelijking alsmede enkele aanvullingen van de regeling van de rechtspositie van rechterlijke ambtenaren en rechterlijke ambtenaren in opleiding. Inwerkingtreding: 1 juli 2010 (Stb. 2010, 225).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om in verband met flexibilisering, verduidelijking en enkele aanvullingen van de rechtspositieregeling van rechterlijke ambtenaren en rechterlijke ambtenaren in opleiding de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten te wijzigen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Beroepswet en Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

Art. III.
De Beroepswet wordt gewijzigd als volgt:
A.
Artikel 3 wordt gewijzigd als volgt:
a. Onderdeel g wordt verletterd tot onderdeel h.
b. Na onderdeel f wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:
g. ten aanzien van een lid van het bestuur, niet zijnde voorzitter of niet-rechterlijk lid, de bij en krachtens de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren aan het bestuur toegekende bevoegdheden worden uitgeoefend door het bestuur uitgezonderd dat lid;
B.
Artikel 4 komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.