blz. 1  

Kamerstukken II 2007-2008, 31 550

Wijziging van de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet in verband met voortzetting van de subsidiëring van de MEE-organisaties

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

 

     Doel van dit wetsvoorstel is het verlenen van subsidie uit het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ) aan MEE-organisaties tijdelijk nog mogelijk te maken.

     Het verlenen van subsidie aan MEE-organisaties past niet meer bij de doelstellingen van de premiesubsidiemogelijkheden zoals die met de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet in artikel 44 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) zijn geregeld. Met het met die wet gewijzigde artikel 44 is aangesloten bij het premiesubsidiebeleid zoals dat bij brief van 13 november 2003 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II 2003-2004, 29 214, nr. 5) is meegedeeld. Het subsidiebeleid houdt in dat uitgangspunt is dat er nog slechts subsidie ten laste van premiegelden kan worden verstrekt voor zorg of andere diensten ten aanzien waarvan het voornemen bestaat deze op te nemen in het verzekerde pakket. Het verstrekken van subsidies voor diverse andere doeleinden is op grond van de AWBZ niet meer mogelijk.
     Gelet op het genoemde uitgangspunt is in de brief van 9 september 2004 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II 2003-2004, 29 214, nr. 9) aangegeven dat alle andere bestaande

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.