blz. 1  

Kamerstukken II 2007-2008, 31 525

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in verband met het uitsluiten van het recht op ouderdomspensioen op grond van de Algemene Ouderdomswet, aanspraak op studiefinanciering voor uitwonenden op grond van de Wet studiefinanciering 2000 en aanspraak op tegemoetkoming voor uitwonenden op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten bij vrijheidsontneming

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet
1.1 Inleiding
1.2 Historische context
1.3 Stopzetten van de AOW-uitkering tijdens detentie
1.4 Invloed van detentie op de leefsituatie
1.5 Internationaal
1.6 Uitvoering en handhaving
1.7 Financiële aspecten
2 Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
2.1 Inleiding
2.2 Wet studiefinanciering 2000
2.3 MBO-BOL en voortgezet onderwijs (WTOS)
2.4 Uitvoering en handhaving
2.5 Administratieve lasten
2.6 Financiële gevolgen
xArtikelsgewijs
xxx| Artikelen I t/m III
 

 

 

Algemeen

 

     Hoofdstuk I behandelt de voorgestelde wijziging van de Algemene Ouderdomswet (AOW). Hoofdstuk II gaat in op de voorgestelde wijzigingen van Wet studiefinanciering 2000 en de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.

 

Hoofdstuk 1. Wijziging van de Algemene Ouderdomswet


1.1. Inleiding


     De regering heeft besloten de Algemene Ouderdomswet (AOW) in die zin te wijzigen dat aan gedetineerde uitkeringsgerechtigden geen AOW-uitkering meer zal worden verstrekt gedurende de periode dat zij wettelijk van hun vrijheid zijn beroofd. Een uitzondering zal worden gemaakt voor bijzondere detentievormen die een resocialiserend karakter hebben en voor periodes van detentie korter dan één maand. Het voorliggende wetsvoorstel strekt daartoe.

     De regering is van mening dat AOW-gerechtigde gedetineerden niet anders behoren te worden behandeld dan andere uitkeringsgerechtigden die rechtens hun vrijheid is ontnomen. Zij weet zich in haar standpunt gesterkt door het feit dat stopzetting van de uitkering in het kader van de AOW aan gedetineerden, past in de bredere behoefte aan het aanpassen van de sanctietoepassing aan de huidige tijd. Ook vanuit de Tweede Kamer is sinds september 2006 diverse keren expliciet de aandacht gevraagd voor dit onderwerp.¹

1. - Vragenuur 17 oktober 2006, AOW tijdens detentie, handelingen II 2006-2007, nr. 13, blz. 815-817.
- Behandeling Justitiebegroting 18 januari 2007, motie eigen bijdrage gedetineerden, handelingen II 2006-2007, nr. 32, blz. 2163-2165.
- Vragenuur 6 februari 2007, verstrekking studiefinanciering tijdens detentie, handelingen II 2006-2007, nr. 39, blz. 2337-2340.

      blz. 2  Gedurende het afgelopen decennium heeft het vraagstuk van het recht op een socialezekerheidsuitkering tijdens detentie diverse keren aandacht gekregen. Telkens stond bij de discussie over dit onderwerp de vraag centraal of

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.