blz. 1  

Kamerstukken II 2008-2009, 31 713

Wijziging van de Ziektewet om uitkering van ziekengeld mogelijk te maken aan personen die op zaterdagen en zondagen werken

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding en hoofdlijnen van het voorstel
2 Wettelijk kader
3 Knelpunt in de huidige situatie
4 Ziekengeld over zaterdag en zondag
5 Uitvoering
6 Financiële gevolgen
7 Ontvangen commentaren
xArtikelsgewijs
xx Artikel I
 

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding en hoofdlijnen van het voorstel


     De Ziektewet (ZW) voorziet in een uitkering (ziekengeld) voor speciale groepen (ex-)werknemers die bij ziekte vaak geen recht (meer) hebben op loondoorbetaling door de werkgever. Deze werknemers worden ook wel vangnetters genoemd. Vangnetters kunnen per kalenderweek over maximaal vijf dagen ziekengeld ontvangen; het ziekengeld wordt niet uitgekeerd over zaterdag en zondag.
     Door de toename van weekendwerk en de grotere variatie in arbeidspatronen zijn de zaterdag en zondag voor steeds meer werknemers reguliere werkdagen geworden, en dus ook voor vangnetters. Daarom is naar aanleiding van de motie-Van Hijum c.s. onderzocht of het mogelijk is om vangnetters die op zaterdag en zondag werken en dan ziek zijn, ook over deze dagen ziekengeld uit te keren.¹ Hieruit is gebleken dat een vangnetter die op zaterdag en/of zondag werkt en dan ziek is, in sommige situaties in de eerste week van zijn ziekte minder ziekengeld ontvangt dan de vangnetter die op de doordeweekse dagen een vergelijkbare periode ziek is. Dat heeft geleid tot de voorgestelde wijziging. Kort gesteld regelt de voorgestelde wijziging dat de vangnetter die in de eerste kalenderweek ² van zijn ziekte op zaterdag en/of zondag zou hebben gewerkt ook over deze dagen ziekengeld kan ontvangen. Het recht op ziekengeld in de tweede kalenderweek van de ziekte en daarna wijzigt niet omdat het gesignaleerde probleem daar niet speelt. De wijziging van de uitkeringssystematiek is vooral van belang voor uitzendkrachten.

1. Kamerstukken II 2006-2007, 30 909, nr. 17.
2. Onder een kalenderweek wordt verstaan een week van maandag tot en met zondag.

 

2. Wettelijk kader


     De ZW geeft verschillende groepen vangnetters recht op ziekengeld. De grootste groep zijn de werknemers die ziek zijn als hun arbeidscontract afloopt (1). Dit zijn vooral uitzendkrachten, maar ook overige flexwerkers. Andere groepen vangnetters zijn zieke WW-gerechtigden (2), werkneemsters die ziek zijn als gevolg van zwangerschap of bevalling (3) en bijzondere groepen (ex-)werknemers (4).
     Een vangnetter heeft recht op ziekengeld als hij ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid en dit rechtstreeks en objectief medisch kan  blz. 2  worden vastgesteld (5). Het recht ontstaat op de eerste dag waarop hij door ziekte het werk heeft gestaakt of niet kan werken (de zogeheten eerste

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.