blz. 1  

Kamerstukken II 2007-2008, 31 317

Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet werk en bijstand in verband met het verstrekken van een uitkering aan mantelzorgers

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Achtergrond van een landelijke regeling
2 Juridische context
3 Uitgangspunten voor de waardering van mantelzorgers
4 Uitvoering van de regeling
5 Taak van de SVB
6 De administratieve lasten voor de burger en bescherming persoonsgegevens
xArtikelsgewijs
xx Artikelen I t/m IV
 

 

 

Algemeen

 

1. Achtergrond van een landelijke regeling


     Bij de behandeling van het Belastingplan 2006 in de Tweede Kamer is een amendement aanvaard dat erop was gericht mantelzorgers een fiscale korting toe te kennen. Met behulp van deze korting wensten de indieners van het amendement de maatschappelijke waardering voor de inzet van mantelzorgers uit te spreken. Mantelzorgers konden voor een fiscale korting in aanmerking komen wanneer zij meer dan acht uur per week en gedurende meer dan zes maanden mantelzorg aan iemand verleenden. Bovendien moest er sprake zijn van een aantoonbare besparing voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) ten gevolge van deze inzet van mantelzorgers. De korting zou €|250,- bedragen. Voor de rijksbelastingdienst bleek het niet mogelijk dit amendement uit te voeren. Dit was het gevolg van het feit dat de rijksbelastingdienst niet achteraf zou kunnen vaststellen of de mantelzorger daadwerkelijk aan de gestelde voorwaarden voor het ontvangen van een korting heeft voldaan (rechtmatigheid). Bovendien betalen niet alle mantelzorgers zodanig veel belasting dat er sprake kan zijn van een korting.

     In overleg met de indieners van het amendement zijn toen de mogelijkheden bezien van het verstrekken door gemeenten van een uitkering van €|250,-. Deze uitkering zou door gemeenten kunnen worden verstrekt op grond van artikel 21 van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ook deze weg bleek niet goed mogelijk te zijn omdat de administratieve lasten voor de gemeenten te zwaar zouden zijn. Het verstrekken van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.