MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 795, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 795, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 795, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 795, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 795, nr. 5 (amendement-Van Miltenburg)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 795, nr. 6 (amendement-Van Miltenburg)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 795, nr. 7 (verslag)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 795, nr. 8 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 795, nr. 9 (amendement-Van der Vlies c.s.)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 795, nr. 10 (amendement-Van der Vlies en Van Miltenburg)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 795, nr. 11 (amendement-Leijten)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 795, nr. 12 (amendement-Van der Vlies)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 795, nr. 13 (amendement-Leijten)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 795, nr. 14 (amendement-Leijten)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 795, nr. 15 (gewijzigd amendement-Van Miltenburg en Van der Vlies)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 795, nr. 16 (gewijzigd amendement-Van der Vlies en Van Miltenburg)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 795, nr. 17 (brief Staatssecretaris van VWS)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 795, nr. 18 (amendement-Wolbert)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 795, nr. 19 (nader gewijzigd amendement-Van Miltenburg en Van der Vlies)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 795, nr. 20 (gewijzigd amendement-Van der Vlies c.s.)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 795, nr. 21 (nader gewijzigd amendement-Van der Vlies en Van Miltenburg)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 795, nr. 22 (motie-Leijten)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 795, nr. 23 (motie-Leijten)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 795, nr. 24 (motie-Leijten)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 795, nr. 25 (motie-Willemse-Van der Ploeg)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 795, nr. 26 (motie-Wolbert en Sap)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 795, nr. 27 (motie-Wolbert c.s.)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 795, nr. 28 (motie-Wolbert c.s.)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 795, nr. 29 (motie-Sap c.s.)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 795, nr. 30 (motie-Sap c.s.)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 795, nr. 31 (amendement-Van Miltenburg c.s.)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 795, nr. 32 (gewijzigde motie-Wolbert c.s.)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 795, nr. 33 (gewijzigde motie-Sap c.s.)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 795, nr. 34 (gewijzigde motie-Willemse-van der Ploeg c.s.)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 795, nr. 35 (brief Staatssecretaris van VWS)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 795, nr. 36 (brief Staatssecretaris van VWS)
- Handelingen II 2008-2009, blz. 5622-5662
- Handelingen II 2008-2009, blz. 5899-5922; niet gepubliceerd
- Handelingen II 2008-2009, blz. 5964-5966; niet gepubliceerd
- Handelingen II 2008-2009, blz. 6393; niet gepubliceerd
- Kamerstukken I 2008-2009, 31 795, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2008-2009, 31 795, B (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2008-2009, 31 795, C (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2008-2009, 31 795, D (eindverslag)
- Handelingen I 2008-2009, blz. 1619

 

 

 

WET van 25 juni 2009, Stb. 2009, 346, tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met een verplichting voor het college van burgemeester en wethouders om op begrijpelijke wijze inlichtingen te verstrekken over de keuze tussen de verschillende wijzen waarop een aanspraak tot gelding kan worden gebracht en enige andere wijzigingen. Inwerkingtreding: 1 januari 2010 (Stb. 2009, 362) (zie artikel II).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet maatschappelijke ondersteuning te wijzigen in verband met het opnemen van een verplichting voor het college van burgemeester en wethouders om op begrijpelijke wijze inlichtingen te verstrekken over de keuze tussen de verschillende wijzen waarop een aanspraak tot gelding kan worden gebracht, alsmede te voorzien in een overlegverplichting voor aanbieders van huishoudelijke verzorging;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De Wet maatschappelijke ondersteuning wordt als volgt gewijzigd:
aA. [MvT]
In artikel 4, tweede lid, wordt na "en behoeften van de aanvrager van de voorzieningen," ingevoegd: waaronder verandering van woning in verband met wijziging van leefsituatie,.
A. [MvT]
Artikel 5, eerste lid, komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.