blz. 1  

Kamerstukken II 2008-2009, 31 795

Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning wat betreft de wijze waarop een aanspraak bestaat op een individuele voorziening en enige andere wijzigingen

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 Aanleiding tot wetgeving
3 Mogelijkheden individuele voorziening
4 Geïnformeerde toestemming
5 Overlegbepaling
6 Financiële effecten (conform artikel 2 Financiële-verhoudingswet)
7 Administratieve lasten
xArtikelsgewijs
xx Artikelen I en II
 

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding


     Met dit wetsvoorstel worden enige wijzigingen aangebracht in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hoofddoel van de wijziging is om de positie van de burger - bij het ontvangen van huishoudelijke verzorging in het kader van de Wmo - adequaat te borgen. De wetswijziging voorziet erin dat de gemeenten de burgers voorafgaand aan de keuze voor een individuele voorziening anders dan in natura, te weten een persoonsgebonden budget (PGB) of een financiële vergoeding, begrijpelijk inlichten omtrent de consequenties die aan de keuze verbonden zijn.
     Daarnaast wordt in dit wetsvoorstel voorzien in een verplichting voor aanbieders van huishoudelijke verzorging om, na het verwerven van een opdracht van de gemeente voor het leveren van de hulp in natura aan burgers, overleg te voeren met de partijen die tevoren in opdracht van de gemeente die ondersteuning leverden. Dit met het oog op de continuïteit van de ondersteuning voor de burger en het behoud van personeel voor de thuiszorgsector.

     Bij brieven van 15 februari 2008 en van 2 juni 2008 (Kamerstukken II 2007-2008, 29 538, nrs. 70 en 82) heeft de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de Tweede Kamer geïnformeerd over het voornemen de Wmo te wijzigen. Deze laatste brief is besproken tijdens het algemeen overleg met de Kamer op 11 juni 2008 (Kamerstukken II 2007-2008, 29 538, nr. 86).

 

2. Aanleiding tot wetgeving


     De Wmo is op 1 januari 2007 in werking getreden. Sindsdien zijn meerdere voortgangsrapportages aan de Tweede Kamer gestuurd (Kamerstukken II vanaf 2007-2008, onder dossiernummer 29 538), waarin zowel de compensatieplicht van de gemeente en de positie van de burger als de arbeidsmarktgevolgen van de Wmo voor de thuiszorg belangrijke onderwerpen waren.

      blz. 2  Door verschillende (in de hiervoor genoemde kamerstukken beschreven) factoren - zoals het inschrijven door aanbieders voor een te lage prijs en het feit dat gemeenten aanbieders de hulp laten leveren die

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.