MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 736, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 736, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 736, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 736, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 736, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 736, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 736, nr. 7 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 736, nr. 8 (amendement-Smilde)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 736, nr. 9 (amendement-Van Gerven)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 736, nr. 10 (motie-Van Gerven)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 736, nr. 11 (amendement-Van Gerven)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 736, nr. 12 (amendement-Van Gerven)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 736, nr. 13 (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 2010-2011, 31 736, nr. 14 (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 2010-2011, 31 736, nr. 15 (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 2011-2012, 31 736, nr. 16 (brief Minister van VWS)
- Handelingen II 2008-2009, blz. 4031-4051
- Handelingen II 2008-2009, blz. 4054-4059
- Handelingen II 2008-2009, blz. 4132-4133
- Kamerstukken I 2008-2009, 31 736, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2008-2009, 31 736, B (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2008-2009, 31 736, C (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2008-2009, 31 736, D (nader voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2008-2009, 31 736, E (nadere memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2008-2009, 31 736. F (eindverslag)
- Kamerstukken I 2009-2010, 31 736, G (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken I 2009-2010, 31 736, H (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken I 2010-2011, 31 736, I (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken I 2012-2013, 31 736, J (brief Minister van VWS)
- Handelingen I 2008-2009, blz. 1647-1654
- Handelingen I 2008-2009, blz. 1658-1671
- Handelingen I 2008-2009, blz. 1789-1801; niet gepubliceerd

 

 

 

WET van 18 juli 2009, Stb. 2009, 356, tot wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet op de zorgtoeslag en enige andere wetten, houdende maatregelen om ook wanbetalers voor hun zorgverzekering te laten betalen (structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering). Inwerkingtreding: 1 september 2009 (Stb. 2009, 357).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is maatregelen te treffen opdat ook wanbetalers premie voor hun zorgverzekering betalen, zodat voorkomen wordt dat zij onverzekerd raken of dat verplichtingen afgewenteld worden op anderen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De Zorgverzekeringswet wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Onder vervanging van de punt aan het slot van het laatste onderdeel van artikel 1 door een puntkomma, worden twee onderdelen toegevoegd, luidende:
x. premie: de premie, bedoeld in afdeling 3.3.1;
y. bestuursrechtelijke premie: de premie, bedoeld in artikel 18d.
B. [MvT]
Artikel 8a, eerste lid, komt te luiden:
-1. Nadat de zorgverzekeraar de verzekeringnemer heeft aangemaand tot betaling van één of meer vervallen termijnen van de verschuldigde premie, kan de verzekeringnemer gedurende de tijd dat de verschuldigde premie, rente en incassokosten niet zijn voldaan de zorgverzekering niet opzeggen, tenzij de zorgverzekeraar de zorgverzekering of de dekking daarvan heeft geschorst of opgeschort.
C. [MvT]
De aanduiding "Paragraaf 3.3. De premie" wordt vervangen door "Paragraaf 3.3. De premie en de gevolgen van het niet betalen van de premie", waarna voor artikel 16 een nieuwe aanduiding wordt ingevoegd, luidende: Afdeling 3.3.1. De premie.
D. [MvT]
Artikel 16, tweede lid, komt te luiden:
-2. In afwijking van artikel 925 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van het eerste lid:
a. is geen premie verschuldigd tot de eerste dag van de kalendermaand volgende op de kalendermaand waarin een verzekerde de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt;
b. is geen premie verschuldigd over de periode, bedoeld in artikel 18d, eerste lid.
E. [MvT]
Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het vierde lid wordt "artikel 19" vervangen door: artikel 20.
2. In het vijfde lid wordt "of 19" vervangen door: of 20.
F. [MvT]
Onder vernummering van de artikelen 18a tot en met 21 tot 19 tot en met 22, wordt na artikel 18 een afdeling ingevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.