blz. 1  

Kamerstukken II 2008-2009, 31 736

Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet op de zorgtoeslag en enige andere wetten, houdende maatregelen om ook wanbetalers voor hun zorgverzekering te laten betalen (structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 Getroffen maatregelen in relatie tot de betaalbaarheid van de nominale zorgverzekeringspremie
3 Overige getroffen maatregelen ter voorkoming van onverzekerdheid en wanbetaling
4 Resterende problematiek
4.1 Karakter van de zorgverzekering
4.2 Analyse van de wanbetalerspopulatie
4.3 Problemen bij de incasso
4.4 Ontwikkelingen
5 Inhoud voorliggend wetsvoorstel
5.1 Hoofdlijnen
5.2 Uitwerking enige deelonderwerpen
6 Consultatie en advies
7 Financiële gevolgen voor het Rijk
8 Uitvoeringsaspecten
9 Evaluatiebepaling ten behoeve van de nieuwe taak van het CVZ
10 Inwerkingtreding en voorlichting
xArtikelsgewijs
xxx| Artikelen I t/m X
 

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding


     Dit wetsvoorstel heeft ten doel aan zorgverzekeraars en hun verzekeringnemers mogelijkheden te bieden om in gevallen waarbij het betalen van de nominale zorgverzekeringspremie door de verzekeringnemer niet of niet meer regelmatig plaatsvindt, het betaalgedrag weer tot een regelmatig patroon terug te brengen.
     Het wetsvoorstel voorziet hiertoe in de eerste plaats in het versterken van de mogelijkheden die zorgverzekeraars en hun verzekeringnemers hebben om onderling, in het kader van een door de zorgverzekeraar aan te bieden betalingsregeling, in de situatie waarbij een verzekeringnemer in de omstandigheid is komen te verkeren dat hij de nominale zorgverzekeringspremie niet of niet meer geheel binnen de gestelde termijn kan voldoen, het verstoorde betaalpatroon weer te herstellen. Van deze betalingsregeling maakt het geven van een machtiging door de verzekeringnemer aan zijn zorgverzekeraar tot automatische incasso van de in de toekomst te vervallen premietermijnen verplicht deel uit.
     Voor die gevallen waarin een verzekeringnemer niet wil betalen of anderszins niet meewerkt aan de door de zorgverzekeraar aangeboden betalingsregeling, voorziet het wetsvoorstel in de mogelijkheid dat de zorgverzekeraar de betreffende verzekeringnemer aanmeldt bij het College voor zorgverzekeringen (CVZ) dat vervolgens de premierelatie van de zorgverzekeraar overneemt. Daarbij heft het CVZ bij de verzekeringnemer een hogere, bestuursrechtelijke premie en houdt die in op inkomensbronnen van de verzekeringnemer. Tot deze inkomensbronnen behoort ook de eventuele zorgtoeslag.

     De Zorgverzekeringswet (Zvw) maakt deel uit van het geheel van de Nederlandse sociale verzekeringen. Aan de bekostiging van deze verzekeringen wordt door de betrokkenen naar draagkracht bijgedragen. Voor de Zvw heeft deze wijze van financiering aldus vorm gekregen dat van het totaal van de kosten van de uitvoering van de Zvw ongeveer de helft gedekt wordt door een inkomensgerelateerde bijdrage, die geïnd wordt door de Belastingdienst. De andere helft van de kosten wordt gedekt door  blz. 2  een vast bedrag dat voor verzekerden van 18 jaar of ouder aan de zorgverzekeraar moet worden betaald, de zogeheten

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.