Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  DWANGSOM  EN  BEROEP  BIJ  NIET  TIJDIG  BESLISSEN

Versie 28 augustus 2009

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2004-2005, 2005-2006, 29 934.
Handelingen II 2005-2006, blz. 4370-4385, 4720-4742, 4972-4991, 5844-5845, 6085-6085.
Kamerstukken I 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 29 934 (A, B, C, D, E, F, G, H, I, IH, J, K, L).
Handelingen I 2007-2008, blz. 268-293.

MEMORIE VAN TOELICHTING bij de Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen (1)
MEMORIE VAN TOELICHTING bij de Wet beroep bij niet tijdig beslissen (2)

 

 

WET van 28 augustus 2009, Stb. 2009, 383, tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met doeltreffendere rechtsmiddelen tegen niet tijdig beslissen door bestuursorganen (Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen). Inwerkingtreding: 1 oktober 2009.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is belanghebbenden doeltreffendere rechtsmiddelen te bieden tegen het niet tijdig nemen van een besluit door een bestuursorgaan;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT1 + MvT2]
De Algemene wet bestuursrecht wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT1]
Het opschrift van afdeling 4.1.3 komt te luiden:
AFDELING 4.1.3. Beslistermijn en dwangsom bij niet tijdig beslissen
B. [MvT1]
Na het opschrift van afdeling 4.1.3 wordt ingevoegd:
4.1.3.1. Beslistermijn
Ba. [MvT2]
In artikel 4:13, tweede lid, wordt "kennisgeving" vervangen door: mededeling.
Bb. [MvT2]
Artikel 4:14, derde lid, komt te luiden:
-3. Indien, bij het ontbreken van een bij wettelijk voorschrift bepaalde termijn, een beschikking niet binnen acht weken kan worden gegeven, deelt het bestuursorgaan dit binnen deze termijn aan de aanvrager mede en noemt het daarbij een redelijke termijn binnen welke de beschikking wel tegemoet kan worden gezien.
Bc. [MvT2]
Artikel 4:15 komt te luiden:
Art. 4:15.
-1. De termijn voor het geven van een beschikking wordt opgeschort met ingang van de dag na die waarop het bestuursorgaan:
a. de aanvrager krachtens artikel 4:5 uitnodigt de aanvraag aan te vullen, tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken; of
b. de aanvrager mededeelt dat voor de beschikking op de aanvraag redelijkerwijs noodzakelijke informatie aan een buitenlandse instantie is gevraagd, tot de dag waarop deze informatie is ontvangen of verder uitstel niet meer redelijk is.
-2. De termijn voor het geven van een beschikking wordt voorts opgeschort:
a. gedurende de termijn waarvoor de aanvrager schriftelijk met uitstel heeft ingestemd;
b. zolang de vertraging aan de aanvrager kan worden toegerekend; of
c. zolang het bestuursorgaan door overmacht niet in staat is een beschikking te geven.
-3. In geval van overmacht deelt het bestuursorgaan zo spoedig mogelijk aan de aanvrager mede dat de beslistermijn is opgeschort, alsmede binnen welke termijn de beschikking wel tegemoet kan worden gezien.
-4. Indien de opschorting eindigt, doet het bestuursorgaan daarvan in de gevallen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, of het tweede lid, onderdeel b en c, zo spoedig mogelijk mededeling aan de aanvrager, onder vermelding van de termijn binnen welke de beschikking alsnog moet worden gegeven.
C. [MvT1]
Na paragraaf 4.1.3.1 (nieuw) wordt een paragraaf toegevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x