blz. 1  

Kamerstukken II 2005-2006, 30 435

Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met een doeltreffender rechtsmiddel tegen niet tijdig beslissen door bestuursorganen (Wet beroep bij niet tijdig beslissen) ┬╣

1. Redactie: Bij gewijzigd voorstel van wet (Kamerstukken I 2005-2006, 29 934, A) is onderhavig voorstel van Wet beroep bij niet tijdig beslissen (Kamerstukken II 2005-2006, 30 435) geïncorporeerd in het voorstel van Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen (Kamerstukken II 2004-2005, 29 934) en is de citeertitel vervangen door: Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen. Klik hier voor de memorie van toelichting bij het voorstel van Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen.

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Noodzaak en strekking van het wetsvoorstel
2 Voorbereiding van het wetsvoorstel
3 Hoofdlijnen van het wetsvoorstel
4 Afdoening buiten zitting
5 Ook beroep bij het niet tijdig nemen van een primair besluit
6 De schriftelijke ingebrekestelling
7 Inhoudelijke beoordeling van de zaak
8 De uitspraak
9 De dwangsomprocedure
10 Verhouding tot de voorlopige voorziening
11 Gevolgen voor de rechter
12 Gevolgen voor het bestuur
xArtikelsgewijs
xxr Artikelen I t/m III
 

 

 

Algemeen

 

1. Noodzaak en strekking van het wetsvoorstel


     Dit voorstel wil burgers een effectiever rechtsmiddel geven tegen te trage besluitvorming door het bestuur. Als uitvloeisel van het regeerakkoord en het kabinetsstandpunt "Juridisering in het openbaar bestuur" (Kamerstukken II 1998-1999, 26 360, nr. 1) is een vorig kabinet in een afzonderlijke notitie "Termijnen voor bestuur en rechter" (Kamerstukken II 2000-2001, 27 461, nr. 1) ingegaan op de problematiek van de tijdige besluitvorming, zowel binnen het bestuur als bij de rechter. In deze notitie is gesteld dat de oplossing voor deze problematiek niet moet worden gezocht in het invoeren van nieuwe of het bekorten van bestaande beslistermijnen, maar veeleer in organisatorische en kwaliteitsbevorderende maatregelen. Daarnaast werd geconstateerd dat de burger die geconfronteerd wordt met een bestuur dat stilzit, in de praktijk niet over een adequaat rechtsmiddel beschikt. Daarom werd in genoemde notitie geconcludeerd dat de rechtsbescherming bij niet tijdig beslissen moet worden verbeterd.
     De problematiek van trage besluitvorming is niet nieuw. Onder meer in de eerste evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kwam duidelijk naar voren dat bestuursorganen beslistermijnen nogal eens overschrijden (zie het verslag van de Commissie Evaluatie Awb I, Den Haag 1996). Ook in opeenvolgende jaarverslagen van de Nationale ombudsman is deze problematiek aan de orde gekomen (Jaarverslagen Nationale ombudsman 1999-2004, zie Kamerstukken II 2004-2005, 30 030, nrs. 1-2; Kamerstukken II 2003-2004, 29 460, nrs. 1-2; Kamerstukken II 2002-2003, 28 825, nrs. 1-2; Kamerstukken II 2001-2002, 28 260, nrs. 1-2; Kamerstukken II 2000-2001, 27 645, nr. 2; en Kamerstukken II 1999-2000, 27 050, nr. 2). Uit die verslagen blijkt dat elk jaar weer een aanzienlijk deel van de klachten die de Nationale ombudsman te behandelen krijgt betrekking heeft op trage besluitvorming, al neemt het aandeel daarvan de laatste jaren wel geleidelijk af (van 52% in 2001 naar 33% in 2004). In 2003 heeft de Nationale ombudsman in zijn rapport "Correspondentie burger-overheid" (rapport van 30 september 2003, 2003/325) aangegeven dat de afhandeling van correspondentie met burgers moet worden verbeterd. In dat rapport heeft hij een aantal concrete aanbevelingen gedaan. Dat laatste geldt ook voor  blz. 2  de Algemene Rekenkamer in zijn rapport "Beslistermijnen. Waar blijft de tijd?" (Kamerstukken II 2003-2004

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.