Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2008-2009, 31 858
Handelingen II 2008-2009, blz. 7659-7675, 8305-8306.
Kamerstukken I 2008-2009, 2009-2010, 31 858 (A, B, C, D).
Handelingen I 2009-2010, blz. 160-160.

 

 

WET van 9 november 2009, Stb. 2009, 489, tot intrekking van enige wetten betreffende het waterbeheer, aanpassing van een aantal andere wetten, regeling van het overgangsrecht en aanvulling van de Waterwet, met het oog op de invoering van die wet (Invoeringswet Waterwet). Inwerkingtreding: 22 december 2009 (Stb. 2009, 549).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het met het oog op de invoering van de Waterwet noodzakelijk is een aantal wetten, waaronder de Waterwet, aan te passen en enige andere wetten in te trekken, alsmede het overgangsrecht te regelen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  1

Wijziging van enige wetten

 

Art. 1.2.
De Algemene wet bestuursrecht wordt gewijzigd als volgt:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.