Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  INTREKKING  WVI  EN  WIJZIGING  DIVERSE  WETTEN  IN  VERBAND  MET  OPRICHTING  DUO

Versie 15 oktober 2009

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2008-2009, 2009-2010, 31 944.
Handelingen II 2008-2009, blz. 8671-8686, 2009-2010, blz. 209-209.
Kamerstukken I 2009-2010, 31 944 (A, B).
Handelingen I 2009-2010, blz. 68-69.

 

 

WET van 15 oktober 2009, Stb. 2009, 492, tot intrekking van de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank en wijziging van diverse wetten in verband met de oprichting van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Inwerkingtreding: 1 januari 2010 (Stb. 2009, 493).     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de uitvoeringsorganisaties voor het onderwijs, Centrale FinanciŽn Instellingen en de Informatie Beheer Groep, samen te voegen tot een nieuwe uitvoeringsorganisatie voor het onderwijs, de Dienst Uitvoering Onderwijs, en dat het daartoe nodig is de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank in te trekken en diverse wetten aan te passen; 
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: [Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]


Art. XII.
In artikel 25, eerste lid, van de Algemene kinderbijslagwet wordt "de Informatie Beheer Groep" vervangen door: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapArt. XIII.
De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen wordt als volgt gewijzigd: 
A.
Artikel 45, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:
1. In onderdeel i wordt "de Informatie Beheer Groep" vervangen door "Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dan wel, voor zover het betreft het onderwijs of onderzoek op het gebied van de landbouw en de natuurlijke omgeving, Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit," en wordt ", de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet inburgering" vervangen door: en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
2. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel n door een puntkomma wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x