Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

DIENSTENWET

Versie 12 november 2009

(Recente versie)

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2007-2008, 2008-2009, 31 579.
Handelingen II 2008-2009, blz. 4322-4350, 4851-4857, 4892-4893.
Kamerstukken I 2008-2009, 2009-2010, 31 579 (A, B, BH, C, D, E, F, G).
Handelingen I 2009-2010, blz. 212-222, 222-240.

MEMORIE VAN TOELICHTING m.b.t. Awb

 

 

WET van 12 november 2009, Stb. 2009, 503, tot implementatie van Europese regelgeving betreffende het verkeer van diensten op de interne markt (Dienstenwet). Inwerkingtreding: 28 december 2009 (Stb. 2009, 505).     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is om te voorzien in wettelijke regels om uitvoering te geven aan Richtlijn nr. 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 12 december 2006 betreffende de diensten op de interne markt (PbEU L 376); 
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  7

Wijziging van andere wetten

 

Art. 61.  [MvT]
De Algemene wet bestuursrecht wordt gewijzigd als volgt: 
A.
Het opschrift van afdeling 4.1.3 komt te luiden: AFDELING 4.1.3. Beslistermijn
B.
[MvT]
Na paragraaf 4.1.3.2 wordt een paragraaf toegevoegd, luidende: 
4.1.3.3. Positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen
Art. 4:20a.
[MvT]
-1. Deze paragraaf is van toepassing indien dit bij wettelijk voorschrift is bepaald. 
-2. Paragraaf 4.1.3.2 is niet van toepassing indien deze paragraaf van toepassing is. 
Art. 4:20b.
[MvT]
-1. Indien niet tijdig op de aanvraag tot het geven van een beschikking is beslist, is de gevraagde beschikking van rechtswege gegeven. 
-2. De verlening van rechtswege geldt als een beschikking. 
-3. In afwijking van artikel 3:40 treedt de beschikking in werking op de derde dag na afloop van de

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x