Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  BESTUURLIJKE  LUS  AWB

Versie 14 december 2009

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2007-2008, 2008-2009, 31 352.
Handelingen II 2008-2009, blz. 4371-4380, 4767-4783, 4895-4896.
Kamerstukken I 2008-2009, 31 352 (A, B, C, D).
Handelingen I 2009-2010, blz. 123-133, 160-171, 189-194.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 14 december 2009, Stb. 2009, 570, tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met een regeling voor herstel van gebreken in een besluit hangende beroep bij de bestuursrechter (Wet bestuurlijke lus Awb). Inwerkingtreding: 1 januari 2010 (Stb. 2009, 597).     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de mogelijkheid te openen dat gebreken in een besluit hangende het beroep bij de bestuursrechter worden hersteld; 
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 


Art. I. 
[MvT]
De Algemene wet bestuursrecht wordt gewijzigd als volgt: 
A.
[MvT]
Na artikel 8:13 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende: 
Art. 8:13a.
Indien bij de rechtbank beroep wordt ingesteld tegen een besluit dat is genomen ten gevolge van de toepassing van artikel 8:51a door een administratieve rechter in hoger beroep, verwijst de rechtbank de bij haar aanhangig gemaakte zaak naar de administratieve rechter die toepassing aan artikel 8:51a heeft gegeven. 
B.
[MvT]
Na artikel 8:51 wordt een nieuwe afdeling ingevoegd, luidende: 
AFDELING 8.2.2A. Bestuurlijke lus
Art. 8:51a.
[MvT]
-1. De rechtbank kan het bestuursorgaan in de gelegenheid stellen een gebrek in het bestreden besluit te herstellen of te laten herstellen. De vorige volzin vindt geen toepassing indien belanghebbenden die niet als partij aan het geding deelnemen daardoor onevenredig kunnen worden benadeeld. 
[MvT]
-2. De rechtbank bepaalt de termijn waarbinnen het bestuursorgaan het gebrek kan herstellen. Zij kan deze termijn verlengen. 
[MvT]
Art. 8:51b.
[MvT]
-1. Het bestuursorgaan deelt de rechtbank zo spoedig mogelijk mede of

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x