blz. 1  

Kamerstukken II 2007-2008, 31 352

Voorstel van wet van de leden Vermeij, Koopmans en Neppérus tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met een regeling voor herstel van gebreken in een besluit hangende beroep bij de bestuursrechter (Wet bestuurlijke lus Awb)

 

 

Nr.r6 MEMORIE  VAN  TOELICHTING  ZOALS  GEWIJZIGD  NAAR  AANLEIDING  VAN  HET  ADVIES  VAN  DE  RAAD  VAN  STATE

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 Achtergrond
3 Bestuurlijke lus
4 Redenen voor een wettelijke regeling
5 Voorbereiding en hoofdlijnen van het onderhavige wetsvoorstel
6 Tussenuitspraak
7 Herstel van het gebrek
8 Voorbereiding van het nieuwe besluit
9 Het nieuwe besluit tijdens de procedure in eerste aanleg
10 Het nieuwe besluit tijdens de procedure in hoger beroep
xArtikelsgewijs
xx Artikelen I t/m IX
 

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding


     Dit wetsvoorstel strekt tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) met een regeling die de bestuursrechter de mogelijkheid geeft om het bestuursorgaan tijdens een beroepsprocedure de gelegenheid te geven om gebreken in een bestreden besluit te herstellen, in plaats van te volstaan met een zogeheten "kale" vernietiging van dit besluit (zoals nader beschreven in paragraaf 2 van het algemeen deel van deze toelichting). Deze regeling wordt in de rechtswetenschap en -praktijk ook wel aangeduid als "de bestuurlijke lus".
     De directe aanleiding tot dit wetsvoorstel is de weerbarstige praktijk van de uitvoering van grote projecten om te bouwen of om de mobiliteit te vergroten, ter verbetering van de leefkwaliteit van omwonenden. Het betreft vaak besluiten waarbij, na het doorlopen van de wettelijk vereiste inspraakprocedure, ook de bevoegdheid tot het maken van bezwaar en het instellen van beroep worden benut. Met name tijdens de beroepsprocedure komen met enige regelmaat gebreken aan het licht. In zo’n geval heeft de bestuursrechter momenteel niet veel mogelijkheden om een effectieve bijdrage aan de daadwerkelijke beslechting van het aan hem voorgelegde geschil te leveren. In zoverre zij verwezen naar paragraaf 2 van het algemeen deel van deze toelichting.
     Meestal is de bestuursrechter gedwongen om een gebrekkig besluit te vernietigen, met als gevolg dat het bestuursorgaan wederom een uitgebreide besluitvormingsprocedure moet doorlopen om het geconstateerde gebrek naar behoren te herstellen. Deze consequentie leidt tot vertraging van projecten met een algemeen belang, tot aanzienlijke extra kosten, en daarmee, tot maatschappelijke irritatie. Overigens niet alleen bij bestuurders, maar ook bij omwonenden die baat hebben bij een snelle realisering van het project waarover een beroepsprocedure is ontstaan.
     Een recent en geruchtmakend voorbeeld is het (tracé)besluit tot verbreding van de drukbereden A4 bij Leiderdorp, welk besluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State sneuvelde wegens tekortkomingen in het onderzoek naar de luchtkwaliteit ter hoogte van Leiderdorp (ABRvS 25 juli 2007, BR  blz. 2  2007, 867). Hierdoor kan de wegverbreding pas veel later gestalte krijgen dan door velen - waaronder een groot aantal omwonenden, aangezien hun woon-leefsituatie door de

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.