blz. 1  

Kamerstukken II 2008-2009, 31 780

Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
1.1 Aanleiding
1.2 Het kabinetsstandpunt
1.3 Notitie vergroting participatie van jongeren met een beperking
1.4 De voornemens in het kort: uitgangspunten wijziging van de Wajong
1.5 Leeswijzer
2 Arbeidsondersteuning
2.1 Inhoud van de ondersteuning
2.2 Mogelijke inkomensvoorzieningen
2.3 Het recht op arbeidsondersteuning
3 Overige aspecten
3.1 Overgangsrecht
3.2 Uitvoering
3.3 Ontvangen commentaren en adviezen
4 Financiële effecten
4.1 Ontwikkelingen bij ongewijzigd beleid
4.2 Gevolgen van de wetswijziging
4.3 Budgettaire effecten van de nieuwe Wajong
4.4 Gevolgen voor de administratieve lasten
xArtikelsgewijs
xxx| Artikelen I t/m III
 

 

 

Algemeen

 

Hoofdstuk 1. Inleiding


1.1. Aanleiding


     Het voorliggende wetsvoorstel vormt de uitwerking van de omslag in beleid en denken over jongeren met een beperking. In de huidige wetgeving ligt de nadruk vooral op wat jongeren níet kunnen. Daarom komen zij in aanmerking voor zorg, voor (financiering van) extra ondersteuning in het onderwijs en - vanaf de leeftijd van 18 jaar - voor een levenslange uitkering op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong). Het kabinet draait dit om: vooropstaat wat een jongere wel kan. Dat is dan ook het uitgangspunt van het nieuwe beleid. De wetgeving dient daarop te worden aangepast. Deze wordt zo ingericht dat jongeren met een beperking een grotere kans hebben op betaalde arbeid, zodat zij actief kunnen deelnemen aan de samenleving. Het belangrijkste doel van het wetsvoorstel is dan ook om jongeren met een beperking te ondersteunen bij het vinden en behouden van een baan bij een reguliere werkgever. Dit bevordert de emancipatie en integratie in de samenleving van jongeren met een beperking beter dan door hen af te schermen. Stempels en stigma’s dienen te worden voorkomen. Alle jongeren dienen gelijk te worden behandeld en gelijke kansen te hebben. Er is alleen plaats voor onderscheid indien en voor zover dat nodig is bij het vinden en behouden van arbeid. In het wetsvoorstel staat daarom het recht op arbeidsondersteuning centraal, en niet het recht op een uitkering. Daarnaast blijft de Wajong de functie van inkomensvangnet houden voor diegenen die geen arbeidsperspectief hebben. Voor jongeren die door hun  blz. 2  beperkingen in het geheel niet kunnen werken, dat wil zeggen degenen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn, staat inkomensbescherming voorop. Zij hebben immers geen perspectief meer om

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.