blz. 1  

Kamerstukken II 2008-2009, 31 955

Uitbreiding van de mogelijkheid om voorzieningen te verstrekken bij arbeid als zelfstandige

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 Verruiming arbeidsplaatsvoorzieningen voor personen met een handicap die starten als zelfstandige
3 Ontvangen commentaren en adviezen
4 Financiële effecten
xArtikelsgewijs
xx Artikelen I t/m VIII
 

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding


     Met dit wetsvoorstel wordt de mogelijkheid om voorzieningen te verstrekken aan personen met een ziekte of handicap die willen starten als zelfstandige verruimd. Dit sluit aan bij het beleid van het kabinet om het ondernemerschap te bevorderen. Het starten van een eigen onderneming draagt immers bij aan de participatiedoelstelling. Door de voorgestelde uitbreiding wordt het aantrekkelijker gemaakt voor personen met een ziekte of handicap om te starten als zelfstandige. Met de voorgenomen wijziging wordt tevens uitvoering gegeven aan de motie-Van Hijum c.s.¹ Daarin is de regering verzocht belemmeringen weg te nemen voor Wajong-ers die als zelfstandig ondernemer aan het werk willen gaan. Er zijn echter ook nog andere groepen personen met een handicap die in een vergelijkbare positie verkeren. Daarom strekt dit voorstel zich niet alleen uit tot Wajong-ers, maar tot alle personen met een handicap die aan de slag willen als zelfstandige. Voor jonggehandicapten die recht hebben op arbeidsondersteuning wordt de mogelijkheid in de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong) zelf opgenomen. Voor de overige groepen wordt de mogelijkheid om voorzieningen te verstrekken aan startende zelfstandigen centraal geregeld in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA).

1. Kamerstukken II 2007-2008, 31 224, nr. 8.

 

2. Verruiming arbeidsplaatsvoorzieningen voor personen met een handicap die starten als zelfstandige


     In de memorie van toelichting bij het bij koninklijke boodschap van 19 november 2008 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning is de verruiming van de mogelijkheid om voorzieningen te verstrekken aan jonggehandicapten die willen starten als zelfstandig ondernemer aangekondigd.¹ Dit voornemen wordt in dit wetsvoorstel vormgegeven.
      blz. 2  Op grond van de huidige wettelijke bepalingen kunnen personen met een uitkering op grond van de Wet WIA, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Ziektewet (ZW), de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) of de Werkloosheidswet (WW) die starten als zelfstandige in aanmerking komen voor voorzieningen, zoals

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.